Archive

ป้ายกำกับ: อนาคตความสุขของผู้สูงวัย

อนาคตความสุขของผู้สูงวัย สังคมไทยพร้อมหรือยัง?

อาจารย์เศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ เผยแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ เตรียมผู้สูงวัยไทยในอนาคตให้พร้อมเป็นพลเมืองแอคทีฟ พึ่งพาตนเอง รักษาสุขภาพให้แข็งแรง มั่นคงทางเศรษฐกิจ ที่สำคัญคือมีส่วนร่วมทางสังคม รัฐและเอกชนต้องพร้อมหนุนทุกมิติ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย