ARCHIVE

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 18
เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 23 เรื่อง “ตระหนัก ดีกว่าตระหนก เรียนรู้และป้องกัน โคโรนาไวรัส 2019”

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 23 เรื่อง “ตระหนัก ดีกว่าตระหนก เรียนรู้และป้องกัน โคโรนาไวรัส 2019”

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 22 นักวิชาการจุฬาฯ วิเคราะห์ปัญหาและเสนอมาตรการ แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 อย่างไรให้ยั่งยืน

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 22 นักวิชาการจุฬาฯ วิเคราะห์ปัญหาและเสนอมาตรการ แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 อย่างไรให้ยั่งยืน

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 21 นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมหาทางออก  “ทุเลาความรุนแรงและความเกลียดชังในสังคมไทย”

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 21 นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมหาทางออก “ทุเลาความรุนแรงและความเกลียดชังในสังคมไทย”

สรุปเวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 19   “กัญชา เพื่อเยียวยาสุขภาพ?”

สรุปเวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 19 “กัญชา เพื่อเยียวยาสุขภาพ?”

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 19 เรื่อง “กัญชา เพื่อเยียวยาสุขภาพ?”

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 19 เรื่อง “กัญชา เพื่อเยียวยาสุขภาพ?”

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 18  นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเสนอทางออก  “เข้าใจปัญหาเยาวชนกับภาวะซึมเศร้า”

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 18 นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเสนอทางออก “เข้าใจปัญหาเยาวชนกับภาวะซึมเศร้า”

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 17 นักวิชาการแสดงทัศนะ “พ.ร.บ. มั่นคงไซเบอร์ ’62 คุ้มกันหรือควบคุมพื้นที่ออนไลน์”

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 17 นักวิชาการแสดงทัศนะ “พ.ร.บ. มั่นคงไซเบอร์ ’62 คุ้มกันหรือควบคุมพื้นที่ออนไลน์”

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 18 เรื่อง “เข้าใจปัญหาเยาวชนกับภาวะซึมเศร้า”

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 18 เรื่อง “เข้าใจปัญหาเยาวชนกับภาวะซึมเศร้า”

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X