ARCHIVE

เสวนา
คว้านลึก ปัญหาฝุ่นพิษ ถึงเวลาผลักดัน กม.อากาศสะอาด เพื่อ “หายใจ”

คว้านลึก ปัญหาฝุ่นพิษ ถึงเวลาผลักดัน กม.อากาศสะอาด เพื่อ “หายใจ”

เสวนา “อนาคตการเมืองไทยหลังยุบพรรคในยุค COVID-19”

เสวนา “อนาคตการเมืองไทยหลังยุบพรรคในยุค COVID-19”

บรรยายชุด “กัมพุชภาษาเสวนา”

บรรยายชุด “กัมพุชภาษาเสวนา”

เสวนา Citizen’s Sense of The City ชีวิตคนเมืองในมลภาวะ “อากาศ แสง เสียง”

เสวนา Citizen’s Sense of The City ชีวิตคนเมืองในมลภาวะ “อากาศ แสง เสียง”

เสวนา “การอธิบายพระพุทธศาสนาด้วยวิทยาศาสตร์ : แนวทางที่เหมาะสม”

เสวนา “การอธิบายพระพุทธศาสนาด้วยวิทยาศาสตร์ : แนวทางที่เหมาะสม”

เสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนทางจิตวิทยา “เหตุกราดยิง :  ที่มา ทางแก้ และป้องกัน”

เสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนทางจิตวิทยา “เหตุกราดยิง : ที่มา ทางแก้ และป้องกัน”

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 22 เรื่อง “ฝุ่น PM2.5 : แก้ปัญหาอย่างไรให้ยั่งยืน”

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 22 เรื่อง “ฝุ่น PM2.5 : แก้ปัญหาอย่างไรให้ยั่งยืน”

ปาฐกถาพิเศษในงานเสวนาภารตวิทยา ครั้งที่ 1/2563

ปาฐกถาพิเศษในงานเสวนาภารตวิทยา ครั้งที่ 1/2563

เสวนา ‘LGBTQ in Thai Literature  ความหลากหลายทางเพศในวรรณกรรมไทยและฐานที่เปิดกว้าง’

เสวนา ‘LGBTQ in Thai Literature ความหลากหลายทางเพศในวรรณกรรมไทยและฐานที่เปิดกว้าง’

เสวนาเฉลิมพระเกียรติ  “ทั่วโลกแซ่ซ้องสาธุการ นวมินทรภิบาลเกียรติเกริกไกร”

เสวนาเฉลิมพระเกียรติ “ทั่วโลกแซ่ซ้องสาธุการ นวมินทรภิบาลเกียรติเกริกไกร”

“เหลียวหน้า – แลหลัง กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง”

“เหลียวหน้า – แลหลัง กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง”

เวทีเสวนา ฬ.จุฬาฯ นิติมิติ เรื่อง “คู่ชีวิต = คู่สมรส ?”

เวทีเสวนา ฬ.จุฬาฯ นิติมิติ เรื่อง “คู่ชีวิต = คู่สมรส ?”

งาน “เปิดตัวหนังสือแปลเรื่อง จดหมายเปิดผนึกถึงดร.ฮุสาก จาก วาตซลัฟ ฮาเวล”

งาน “เปิดตัวหนังสือแปลเรื่อง จดหมายเปิดผนึกถึงดร.ฮุสาก จาก วาตซลัฟ ฮาเวล”

เสวนาเรื่อง การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับกฎหมายลิขสิทธิ์ “กระทงลิขสิทธิ์หรือ ลิด (รอน) สิทธิ์”

เสวนาเรื่อง การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับกฎหมายลิขสิทธิ์ “กระทงลิขสิทธิ์หรือ ลิด (รอน) สิทธิ์”

เสวนา “รัฐมิตราภรณ์ สิรินธรราชไมตรี”

เสวนา “รัฐมิตราภรณ์ สิรินธรราชไมตรี”

เสวนา “ความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการ: สถานการณ์ ปัญหา และอนาคต”

เสวนา “ความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการ: สถานการณ์ ปัญหา และอนาคต”

เสวนา “CEO Talk by CU Freshy 12”

เสวนา “CEO Talk by CU Freshy 12”

เสวนา “สื่อไทยกับการเคารพและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์เปราะบาง”

เสวนา “สื่อไทยกับการเคารพและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์เปราะบาง”

เสวนาวิชาการ “อนาคตประเทศกับความคาดหวังต่อการนำทางวิชาการ”

เสวนาวิชาการ “อนาคตประเทศกับความคาดหวังต่อการนำทางวิชาการ”

เสวนาและแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ร้อยพลัง รังสรรค์วิถี : ก้าวนี้และก้าวต่อไปบนด้ามขวาน”

เสวนาและแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ร้อยพลัง รังสรรค์วิถี : ก้าวนี้และก้าวต่อไปบนด้ามขวาน”

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X