Archive

ป้ายกำกับ: แถลงข่าวงานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย