Archive

ป้ายกำกับ: แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย