Archive

ป้ายกำกับ: โรคอุบัติใหม่

ถอดรหัสยีนก่อนรักษา เยียวยาถูกจุด จุฬาฯ นำการแพทย์จีโนมิกส์วินิจฉัยโรคพันธุกรรมหายากในประเทศไทย

ทีมวิจัยจีโนมิกส์ จุฬาฯ ถอดรหัสพันธุกรรมเพื่อการรักษาโรคหายาก โรคเรื้อรังและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ วินิจฉัยโรคแม่นยำ รักษาตรงจุด ลดค่าใช้จ่ายระบบสาธารณสุข ล่าสุดวิจัยพบปัจจัยพันธุกรรมส่งผลต่ออาการรุนแรงของโรคโควิด-19 ในคนไทย และยีนก่อโรคพันธุกรรมหายากอีกหลายตัว

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย