Archive

ป้ายกำกับ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

เชิญร่วมงานแสดงสินค้าตลาดนัดอุปกรณ์ด้านผู้สูงอายุและคนพิการ (UDD Marketplace)

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย