วีดิทัศน์

Soเชี่ยว EP11 ไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดอยู่ตอนนี้รุนแรงกว่าปี 2009 จริงหรือไม่


จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย