วีดิทัศน์

Soเชี่ยว EP12 โพสต์ภาพลูกบนสื่อออนไลน์เป็นอันตรายต่อลูก จริงหรือไม่


ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย