วีดิทัศน์

Soเชี่ยว EP13 กินผลไม้ตอนท้องว่างได้ประโยชน์มากกว่า จริงหรือไม่


ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย