VIDEO

Soเชี่ยว EP41 การบ้านเด็กจำนวนมากส่งผลให้เด็กมีภาวะทางอารมณ์ที่แย่ลง จริงหรือไม่

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X