VIDEO

Soเชี่ยว EP74 ประกันสุขภาพถ้วนหน้าช่วยเพิ่มกำลังซื้อ ขยายฐานเศรษฐกิจ ประเทศกำลังพัฒนาจริงหรือไม่

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X