วีดิทัศน์

Soเชี่ยว EP81 Glucosamine Sulphate อันตรายต่อผู้ป่วยเบาหวาน ต้อหิน และผู้แพ้อาหารทะเลจริงหรือไม่


จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย