วีดิทัศน์

Soเชี่ยว EP81 Glucosamine Sulphate อันตรายต่อผู้ป่วยเบาหวาน ต้อหิน และผู้แพ้อาหารทะเลจริงหรือไม่


จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย