“สัตวแพทย์ไทย ใส่ใจสุขภาพทุกชีวิต” งาน “106 ปี วันสัตวแพทย์ไทย”

สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงาน “สัต … อ่านเพิ่มเติม “สัตวแพทย์ไทย ใส่ใจสุขภาพทุกชีวิต” งาน “106 ปี วันสัตวแพทย์ไทย”