OFFICE OF STUDENT AFFAIRS

OFFICE OF STUDENT AFFAIRS

ACADEMIC UNITS

OFFICE OF STUDENT AFFAIRS

สำนักบริหารกิจการนิสิตเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้มีความสมบูรณ์พร้อมทางด้านร่างกายสังคม อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา โดยทำหน้าที่ประสานงานเชิงนโยบายกับคณะต่าง ๆ ในการสนับสนุนงานด้านกิจการนิสิต ได้แก่ การจัดสวัสดิการทุนการศึกษา บริการหอพัก บริการรักษาพยาบาล บริการให้การปรึกษา บริการจัดหางาน ฯลฯ

Contact

Office of Student Affairs

Chulalongkorn University

Chula Chakrabongse Building, 2th Floor,

254 Phyathai Road, Pathumwan,
Bangkok 10330 
Thailand

Tel.
+66 2218 7052

Fax
+66 2218 7053

Email
studentaffairs@chula.ac.th

Chula produces able graduates who become quality citizens for society.

Prof. Bundhit Eua-arporn President of Chulalongkorn University