วิจัยและนวัตกรรม

CU Innovation Hub

ศูนย์กลางนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สังคมส่วนรวม

เข้าสู่เว็บไซต์หน่วยงาน

โครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ CU Innovation Hub เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ประโยชน์สังคมส่วนรวม สำหรับนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจเข้าอบรม เรียนรู้กระบวนการสร้างนวัตกรรม และเสนอแนวคิดสร้างสรรค์ทางนวัตกรรมที่หลากหลายเพื่อการเปลี่ยนสังคมไทยสู่วิถีใหม่ในการใช้ชีวิต การเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์

ติดตามข่าวสารโครงการ CU Innovation Hub ได้ที่เว็บไซต์: cuinnovationhub.com หรือ โทร: 0 2218 3106 หรือ อีเมล: cu.ihub@chula.ac.th

ติดต่อหน่วยงาน

CU Innovation Hub

โทรศัพท์ 0 2218 3106
อีเมล cu.ihub@chula.ac.th
เว็บไซต์ cuinnovationhub.com

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X