Center of Excellence on Hazardous Substance Management

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตรายเป็นศูนย์ที่พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม โดยเน้นเรื่องการจัดการสารและของเสียอันตรายผ่านกลุ่มวิจัย (Research Cluster) ด้านต่างๆ พร้อมทั้งผลิตบัณฑิตระดับสูง และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย และยังเป็นแหล่งพึ่งพิง อ้างอิงและให้บริการทางวิชาการด้านต่างๆ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำแก่ภาครัฐและภาคการผลิต

Contact

Center of Excellence on Hazardous Substance Management

Chulalongkorn University

254 อาคารวิจัย ชั้น 8
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Tel: +66 2218 3952 – 3, +66 2218 3958
Fax: +66 2219 2251
Email: hsm@chula.ac.th
Website: www.hsm.chula.ac.th
Facebook: www.facebook.com/HazardousSubstanceManagement

Chula produces able graduates who become quality citizens for society.

Prof. Bundhit Eua-arporn President of Chulalongkorn University

SEARCH

X