การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

การสมัครเข้าศึกษา

การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

การรับสมัครด้วยระบบ TCAS (Thai University Center Admission System) คือ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เริ่มใช้ครั้งแรกในปีการศึกษา 2561 ตามประกาศของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64) นี้ ประกอบด้วยการคัดเลือก 4 รอบ ได้แก่

รอบที่ รูปแบบ รับสมัคร ประกาศผลในระบบ ยืนยันสิทธิ์ในระบบ สละสิทธิ์ในระบบ
1 Portfolio Portfolio มหาวิทยาลัยกำหนด 22 ก.พ. 22 – 23 ก.พ. #1: 24 – 25 ก.พ.
#2: 12 – 13 พ.ค.
2 Quota Quota มหาวิทยาลัยกำหนด 10 พ.ค. 10 – 11 พ.ค. 12 – 13 พ.ค.
3 Admission Admission 1 & Admission 2 7 – 15 พ.ค. #1: 26 พ.ค.
#2: 1 มิ.ย.
#1: 26-27 พ.ค.
#2: อัตโนมัติ
ไม่อนุญาต
ถ้าไม่ต้องการ ไม่ต้องกดยืนยันในระบบ
4 Direct Admission Direct Admission มหาวิทยาลัยกำหนด (3 – 15 มิ.ย. 2564)

ที่มา www.atc.chula.ac.th/TCAS/home.html ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กำหนดรายละเอียดและวันที่ของรอบการคัดเลือกรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ดังต่อไปนี้

รายละเอียด รอบที่ 1 รอบที่ 2
แฟ้มสะสมผลงาน โควตา
รับสมัคร 7-18 ม.ค. 64 1-12 มี.ค. 64
ทดสอบวิชาเฉพาะ 6-7 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 8 ก.พ. 64 3 พ.ค. 64
สอบสัมภาษณ์ 12 ก.พ. 64 6 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 22 ก.พ. 64 10 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 27 ก.พ. 64 15 พ.ค. 64

ที่มา www.atc.chula.ac.th/TCAS/home.html ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย