การสมัครเข้าศึกษา

การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

การรับสมัครด้วยระบบ TCAS (Thai University Center Admission System) คือ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เริ่มใช้ครั้งแรกในปีการศึกษา 2561 ตามประกาศของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) นี้ ประกอบด้วยการคัดเลือก 3 รอบ ได้แก่

ที่มา www.atc.chula.ac.th/TCAS/home.html ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

ปฏิทินการสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565
ที่เว็บไซต์ mytcas.com

ที่มา www.atc.chula.ac.th/TCAS/home.html ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย