หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตร

หลักสูตรนานาชาติ

Bachelor of Engineering in Aerospace Engineering (AERO)

Chula International School of Engineering

Bachelor’s Degrees

Program Degree Faculty / School
1 Aerospace Engineering (AERO)
วิศวกรรมอากาศยาน
Bachelor Chula International School of Engineering
2 Applied Chemistry
เคมีประยุกต์
Bachelor Faculty of Science
3 Architectural Design (INDA)
การออกแบบสถาปัตยกรรม
Bachelor Faculty of Architecture
4 Arts and Science in Integrated Innovation (BAScii)
นวัตกรรมบูรณาการ
Bachelor School of Integrated Innovation
5 Automotive Design and Manufacturing Engineering (ADME)
วิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์
Bachelor Chula International School of Engineering
6 Biotechnology (BBTech)
เทคโนโลยีชีวภาพ
Bachelor Faculty of Science
7 Business Administration (BBA)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
Bachelor Chulalongkorn Business School
8 Chemical and Process Engineering (ChPE) Bachelor Faculty of Engineering
9 Chulalongkorn University International Medical Program (CU-MEDi) Doctoral Faculty of Medicine
10 Communication Design (CommDe)
การออกแบบนิเทศศิลป์
Bachelor Faculty of Architecture
11 Communication Management (COMMARTS)
การจัดการการสื่อสาร
Bachelor Faculty of Communication Arts
12 Economics (EBA)
เศรษฐศาสตร์
Bachelor Faculty of Economics
13 Information and Communication Engineering (ICE)
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
Bachelor Chula International School of Engineering (ISE)
14 Language and Culture (BALAC)
ภาษาและวัฒนธรรม
Bachelor Faculty of Arts
15 Nano-Engineering (NANO)
วิศวกรรมนาโน
Bachelor Chula International School of Engineering
16 Politics and Global Studies
การเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา
Bachelor Faculty of Political Science
17 Psychological Science (JIPP)
วิทยาศาสตร์จิตวิทยา
Bachelor Faculty of Psychology
18 Robotics and Artificial Intelligence Engineering (RAIE)
วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
Bachelor Chula International School of Engineering
Program Degree Faculty / School

Master’s Degrees

Program Degree Faculty / School
1 Applied Economics (MAAE)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
Master Faculty of Economics
2 Architectural Design (i+mARCH)
การออกแบบสถาปัตยกรรม
Master Faculty of Architecture
3 Branding and Marketing Master Chulalongkorn Business School
4 Business Administration – MBA Master Chulalongkorn Business School
5 Business Administration – MBA (Sasin)
บริหารธุรกิจ
Master Sasin School of Management
6 Business Administration (Executive)
บริหารธุรกิจ
Master Sasin School of Management
7 Business and Managerial Economics (MABE)
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
Master Faculty of Economics
8 Business Law
กฎหมายธุรกิจ
Master Faculty of Law
9 Clinical Sciences
เวชศาสตร์คลินิก
Master Faculty of Medicine
10 Computer Science and Information Technology (CSIT)
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาอังกฤษ)
Master Faculty of Science
11 Cultural Management (MACM)
การจัดการทางวัฒนธรรม
Master Graduate School
12 Curatorial Practice (CPCU) Master Faculty of Fine and Applied Arts
13 Engineering Management (CUSE)
การจัดการทางวิศวกรรม
Master Regional Centre for Manufacturing Systems Engineering
14 English as an International Language (EIL)
ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
Master Graduate School
15 Environment, Development and Sustainability (EDS)
สิ่งแวดล้อม การพัฒนา และความยั่งยืน
Master Graduate School
16 Esthetic Restorative and Implant Dentistry
ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม
Master Faculty of Dentistry
17 European Studies (MAEUS)
ยุโรปศึกษา
Master Graduate School
18 Finance (MSF)
การเงิน (ภาษาอังกฤษ)
Master Chulalongkorn Business School
19 Financial Engineering (MFE)
วิศวกรรมการเงิน (ภาษาอังกฤษ/สหสาขาวิชา)
Master Faculty of Commerce and Accountancy
20 Food and Nutrition
อาหารและโภชนาการ
Master Faculty of Allied Health Sciences
21 Food Science and Technology
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
Master Faculty of Science
22 Georesources and Petroleum Engineering
วิศวกรรมธรณีและปิโตรเลียม
Master Faculty of Engineering
23 Geriatric Dentistry and Special Patients Care
ทันตกรรมผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยพิเศษ (หลักสูตรนานาชาติ)
Master Faculty of Dentistry
24 Hazardous Substance and Environmental Management (IP-HSM)
การจัดการสารอันตรายและสิ่งแวดล้อม
Master Graduate School
25 Health Development
การพัฒนาสุขภาพ
Master Faculty of Medicine
26 Information Studies
สารสนเทศศึกษา
Master Faculty of Arts
27 International Business Management (MM)
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
Master Chulalongkorn Business School
28 International Development Studies (MAIDS)
การพัฒนาระหว่างประเทศ
Master Faculty of Political Science
29 Korean Studies
เกาหลีศึกษา
Master Graduate School
30 Medical Sciences
วิทยาศาสตร์การแพทย์
Master Faculty of Medicine
31 Microbiology and Microbial Technology
จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์
Master Faculty of Science
32 Music Therapy
ดนตรีบำบัด
Master Graduate School
33 Nanoscience and Technology
วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี
Master Graduate School
34 Operative Dentistry
ทันตกรรมหัตถการ
Master Faculty of Dentistry
35 Oral Biology
ชีววิทยาช่องปาก
Master Faculty of Dentistry
36 Petrochemical Technology
เทคโนโลยีปิโตรเคมี
Master The Petroleum and Petrochemical College
37 Petroleum and Energy Technology
เทคโนโลยีปิโตรเลียม และพลังงาน
Master The Petroleum and Petrochemical College (PPC)
38 Petroleum Geoscience
ธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม
Master Faculty of Science
39 Pharmaceutical Care
การบริบาลทางเภสัชกรรม
Master Faculty of Pharmaceutical Sciences
40 Pharmaceutical Sciences and Technology
เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี
Master Faculty of Pharmaceutical Sciences
41 Pharmacology and Toxicology
เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
Master Faculty of Pharmaceutical Sciences
42 Polymer Science
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
Master The Petroleum and Petrochemical College (PPC)
43 Public Health
สาธารณสุขศาสตร์
Master College of Public Health Sciences (CPHS)
44 Public Health Sciences
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข
Master College of Public Health Sciences (CPHS)
45 Railway Vehicles and Infrastructure Engineering (RVIE) Master Faculty of Engineering
46 Science in Pharmacy Program in Industrial Pharmacy
เภสัชกรรมอุตสาหการ
Master Faculty of Pharmaceutical Sciences
47 Social and Administrative Pharmacy
เภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร
Master Faculty of Pharmaceutical Sciences
48 Southeast Asian Studies
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
Master Graduate School
49 Strategic Communication Management
การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
Master Faculty of Communication Arts
50 Teaching English as a Foreign Language (TEFL)
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
Master Faculty of Education
51 Thai Studies
ไทยศึกษา
Master Faculty of Arts
52 Urban Strategies
ยุทธศาสตร์เมือง
Master Faculty of Architecture
53 Veterinary Science and Technology
วิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์และเทคโนโลยี
Master Faculty of Veterinary Science
Program Degree Faculty / School

Doctoral’s Degrees

Program Degree Faculty / School
1 Biomedical Sciences and Biotechnology
ชีวเวชศาสตร์และชีวเทคโนโลยี
Doctoral Faculty of Medicine
2 Civil Engineering
วิศวกรรมโยธา
Doctoral Faculty of Engineering
3 Clinical Sciences
เวชศาสตร์คลินิก
Doctoral Faculty of Medicine
4 Computer Science and Information Technology (CSIT)
วิทยาการคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาอังกฤษ)
Doctoral Faculty of Science
5 Dental Public Health
ทันตสาธารณสุข
Doctoral Faculty of Dentistry
6 Economics
เศรษฐศาสตร์
Doctoral Faculty of Economics
7 Educational System Management Leadership
ภาวะผู้นำการบริหารระบบการศึกษา
Doctoral Faculty of Education
8 English as an International Language (EIL)
ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
Doctoral Graduate School
9 Environment, Development and Sustainability (EDS)
สิ่งแวดล้อม การพัฒนา และความยั่งยืน
Doctoral Graduate School
10 European Studies (MAEUS)
ยุโรปศึกษา
Doctoral Graduate School
11 Finance Doctoral Chulalongkorn Business School
12 Finance and Marketing (Sasin Ph.D. Program) Doctoral Sasin School of Management
13 Food and Nutrition
อาหารและโภชนาการ
Doctoral Faculty of Allied Health Sciences
14 Georesources and Petroleum Engineering (PHDGPE) Doctoral Faculty of Engineering
15 Hazardous Substance and Environmental Management (IP-HSM)
การจัดการสารอันตรายและสิ่งแวดล้อม
Doctoral Graduate School
16 Information Studies (LibSci)
สารสนเทศศึกษา
Doctoral Faculty of Arts
17 Information Technology in Business
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)
Doctoral Chulalongkorn Business School
18 International Development Studies
การพัฒนาระหว่างประเทศ
Doctoral Faculty of Political Science
19 Logistics and Supply Chain Management (LSM)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (นานาชาติ)
Doctoral Graduate School
20 Management Doctoral Chulalongkorn Business School
21 Marketing Doctoral Chulalongkorn Business School
22 Medical Microbiology
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
Doctoral Graduate School
23 Medical Sciences
วิทยาศาสตร์การแพทย์
Doctoral Faculty of Medicine
24 Microbiology and Microbial Technology
จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์ (ภาษาอังกฤษ)
Doctoral Faculty of Science
25 Nanoscience and Technology
วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี
Doctoral Graduate School
26 Nursing Science
พยาบาลศาสตร์
Doctoral Faculty of Nursing
27 Oral Biology
ชีววิทยาช่องปาก
Doctoral Faculty of Dentistry
28 Orthodontics
ทันตกรรมจัดฟัน
Doctoral Faculty of Dentistry
29 Petrochemical Technology
เทคโนโลยีปิโตรเคมี
Doctoral Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Petrochemical Technology
30 Pharmaceutical Care
การบริบาลทางเภสัชกรรม
Doctoral Faculty of Pharmaceutical Sciences
31 Pharmaceutical Sciences and Technology Program (PST)
เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี
Doctoral Faculty of Pharmaceutical Sciences
32 Pharmacology and Toxicology
เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
Doctoral Faculty of Pharmaceutical Sciences
33 Philosophy Program in Industrial Pharmacy
เภสัชกรรมอุตสาหการ
Doctoral Faculty of Pharmaceutical Sciences
34 Polymer Science
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
Doctoral The Petroleum and Petrochemical College (PPC)
35 Public Health
สาธารณสุขศาสตร์
Doctoral College of Public Health Sciences (CPHS)
36 Public Health Sciences
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข
Doctoral College of Public Health Sciences (CPHS)
37 Social and Administrative Pharmacy
เภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร
Doctoral Faculty of Pharmaceutical Sciences
38 Thai Studies
ไทยศึกษา
Doctoral Faculty of Arts
39 Veterinary Science and Technology
วิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์และเทคโนโลยี
Doctoral Faculty of Veterinary Science
Program Degree Faculty / School

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย