หลักสูตร

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

Bachelor of Engineering in Aerospace Engineering (AERO)

Chula International School of Engineering

Bachelor’s Degrees

Program Degree Faculty / School
1 Aerospace Engineering (AERO)
วิศวกรรมอากาศยาน
Bachelor Chula International School of Engineering
2 Applied Chemistry (BSAC)
เคมีประยุกต์
Bachelor Faculty of Science
3 Architectural Design (INDA)
การออกแบบสถาปัตยกรรม
Bachelor Faculty of Architecture
4 Arts and Science in Integrated Innovation (BAScii)
นวัตกรรมบูรณาการ
Bachelor School of Integrated Innovation
5 Automotive Design and Manufacturing Engineering (ADME)
วิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์
Bachelor Chula International School of Engineering
6 Biotechnology (BBTech)
เทคโนโลยีชีวภาพ
Bachelor Faculty of Science
7 Business Administration (BBA)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
Bachelor Chulalongkorn Business School
8 Chemical and Process Engineering (ChPE) Bachelor Faculty of Engineering
9 Chulalongkorn University International Medical Program (CU-MEDi) Doctoral Faculty of Medicine
10 Communication Design (CommDe)
การออกแบบนิเทศศิลป์
Bachelor Faculty of Architecture
11 Communication Management (BCM)
การจัดการการสื่อสาร
Bachelor Faculty of Communication Arts
12 Economics (EBA)
เศรษฐศาสตร์
Bachelor Faculty of Economics
13 Information and Communication Engineering (ICE)
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
Bachelor Chula International School of Engineering (ISE)
14 Language and Culture (BALAC)
ภาษาและวัฒนธรรม
Bachelor Faculty of Arts
15 Nano-Engineering (NANO)
วิศวกรรมนาโน
Bachelor Chula International School of Engineering
16 Politics and Global Studies (PGS)
การเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา
Bachelor Faculty of Political Science
17 Psychological Science (JIPP)
วิทยาศาสตร์จิตวิทยา
Bachelor Faculty of Psychology
18 Robotics and Artificial Intelligence Engineering (Robotics AI)
วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
Bachelor Chula International School of Engineering
Program Degree Faculty / School

Master’s Degrees

Program Degree Faculty / School
1 Applied Economics (MAAE)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
Master Faculty of Economics
2 Applied Polymer and Textile Technology Master Master of Science
3 Architectural Design (i+mARCH)
การออกแบบสถาปัตยกรรม
Master Faculty of Architecture
4 Branding and Marketing Master Chulalongkorn Business School
5 Business Administration – MBA Master Chulalongkorn Business School
6 Business Administration – MBA (Sasin)
บริหารธุรกิจ
Master Sasin School of Management
7 Business Administration (Executive)
บริหารธุรกิจ
Master Sasin School of Management
8 Business and Managerial Economics (MABE)
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
Master Faculty of Economics
9 Business Law
กฎหมายธุรกิจ
Master Faculty of Law
10 Clinical Sciences
เวชศาสตร์คลินิก
Master Faculty of Medicine
11 Computer Science and Information Technology (CSIT)
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาอังกฤษ)
Master Faculty of Science
12 Cultural Management (MACM)
การจัดการทางวัฒนธรรม
Master Graduate School
13 Curatorial Practice (CPCU) Master Faculty of Fine and Applied Arts
14 Engineering Management (CUSE)
การจัดการทางวิศวกรรม
Master Regional Centre for Manufacturing Systems Engineering
15 English as an International Language (EIL)
ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
Master Graduate School
16 Environment, Development and Sustainability (EDS)
สิ่งแวดล้อม การพัฒนา และความยั่งยืน
Master Graduate School
17 Esthetic Restorative and Implant Dentistry
ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม
Master Faculty of Dentistry
18 European Studies (MAEUS)
ยุโรปศึกษา
Master Graduate School
19 Finance (MSF)
การเงิน (ภาษาอังกฤษ)
Master Chulalongkorn Business School
20 Financial Engineering (MFE)
วิศวกรรมการเงิน (ภาษาอังกฤษ/สหสาขาวิชา)
Master Faculty of Commerce and Accountancy
21 Food and Nutrition
อาหารและโภชนาการ
Master Faculty of Allied Health Sciences
22 Food Science and Technology
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
Master Faculty of Science
23 Georesources and Petroleum Engineering
วิศวกรรมธรณีและปิโตรเลียม
Master Faculty of Engineering
24 Geriatric Dentistry and Special Patients Care
ทันตกรรมผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยพิเศษ (หลักสูตรนานาชาติ)
Master Faculty of Dentistry
25 Green Chemistry and Sustainability Master Faculty of Science
26 Hazardous Substance and Environmental Management (IP-HSM)
การจัดการสารอันตรายและสิ่งแวดล้อม
Master Graduate School
27 Health Development
การพัฒนาสุขภาพ
Master Faculty of Medicine
28 Information Studies
สารสนเทศศึกษา
Master Faculty of Arts
29 International Business Management (MM)
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
Master Chulalongkorn Business School
30 International Development Studies (MAIDS)
การพัฒนาระหว่างประเทศ
Master Faculty of Political Science
31 Korean Studies
เกาหลีศึกษา
Master Graduate School
32 Medical Sciences
วิทยาศาสตร์การแพทย์
Master Faculty of Medicine
33 Microbiology and Microbial Technology
จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์
Master Faculty of Science
34 Music Therapy
ดนตรีบำบัด
Master Graduate School
35 Nanoscience and Technology
วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี
Master Graduate School
36 Operative Dentistry
ทันตกรรมหัตถการ
Master Faculty of Dentistry
37 Oral Biology
ชีววิทยาช่องปาก
Master Faculty of Dentistry
38 Petrochemical Technology
เทคโนโลยีปิโตรเคมี
Master The Petroleum and Petrochemical College
39 Petroleum and Energy Technology
เทคโนโลยีปิโตรเลียม และพลังงาน
Master The Petroleum and Petrochemical College (PPC)
40 Petroleum Geoscience
ธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม
Master Faculty of Science
41 Pharmaceutical Care
การบริบาลทางเภสัชกรรม
Master Faculty of Pharmaceutical Sciences
42 Pharmaceutical Sciences and Technology
เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี
Master Faculty of Pharmaceutical Sciences
43 Pharmacology and Toxicology
เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
Master Faculty of Pharmaceutical Sciences
44 Polymer Science
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
Master The Petroleum and Petrochemical College (PPC)
45 Population Policy and Human Development (MA-POPDEV) Master College of Population Studies
46 Public Health
สาธารณสุขศาสตร์
Master College of Public Health Sciences (CPHS)
47 Public Health Sciences
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข
Master College of Public Health Sciences (CPHS)
48 Railway Vehicles and Infrastructure Engineering (RVIE) Master Faculty of Engineering
49 Science in Pharmacy Program in Industrial Pharmacy
เภสัชกรรมอุตสาหการ
Master Faculty of Pharmaceutical Sciences
50 Social and Administrative Pharmacy
เภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร
Master Faculty of Pharmaceutical Sciences
51 Southeast Asian Studies
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
Master Graduate School
52 Strategic Communication Management
การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
Master Faculty of Communication Arts
53 Teaching English as a Foreign Language (TEFL)
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
Master Faculty of Education
54 Thai Studies
ไทยศึกษา
Master Faculty of Arts
55 Urban Strategies
ยุทธศาสตร์เมือง
Master Faculty of Architecture
56 Veterinary Science and Technology
วิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์และเทคโนโลยี
Master Faculty of Veterinary Science
Program Degree Faculty / School

Doctoral’s Degrees

Program Degree Faculty / School
1 Biomedical Sciences and Biotechnology
ชีวเวชศาสตร์และชีวเทคโนโลยี
Doctoral Faculty of Medicine
2 Civil Engineering
วิศวกรรมโยธา
Doctoral Faculty of Engineering
3 Clinical Sciences
เวชศาสตร์คลินิก
Doctoral Faculty of Medicine
4 Computer Science and Information Technology (CSIT)
วิทยาการคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาอังกฤษ)
Doctoral Faculty of Science
5 Dental Public Health
ทันตสาธารณสุข
Doctoral Faculty of Dentistry
6 Economics
เศรษฐศาสตร์
Doctoral Faculty of Economics
7 Educational System Management Leadership
ภาวะผู้นำการบริหารระบบการศึกษา
Doctoral Faculty of Education
8 English as an International Language (EIL)
ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
Doctoral Graduate School
9 Environment, Development and Sustainability (EDS)
สิ่งแวดล้อม การพัฒนา และความยั่งยืน
Doctoral Graduate School
10 European Studies (MAEUS)
ยุโรปศึกษา
Doctoral Graduate School
11 Finance Doctoral Chulalongkorn Business School
12 Finance and Marketing (Sasin Ph.D. Program) Doctoral Sasin School of Management
13 Food and Nutrition
อาหารและโภชนาการ
Doctoral Faculty of Allied Health Sciences
14 Georesources and Petroleum Engineering (PHDGPE) Doctoral Faculty of Engineering
15 Green Chemistry and Sustainability Doctoral Faculty of Science
16 Hazardous Substance and Environmental Management (IP-HSM)
การจัดการสารอันตรายและสิ่งแวดล้อม
Doctoral Graduate School
17 Information Studies (LibSci)
สารสนเทศศึกษา
Doctoral Faculty of Arts
18 Information Technology in Business
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)
Doctoral Chulalongkorn Business School
19 International Development Studies
การพัฒนาระหว่างประเทศ
Doctoral Faculty of Political Science
20 Logistics and Supply Chain Management (LSM)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (นานาชาติ)
Doctoral Graduate School
21 Management Doctoral Chulalongkorn Business School
22 Marketing Doctoral Chulalongkorn Business School
23 Medical Microbiology
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
Doctoral Graduate School
24 Medical Sciences
วิทยาศาสตร์การแพทย์
Doctoral Faculty of Medicine
25 Microbiology and Microbial Technology
จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์ (ภาษาอังกฤษ)
Doctoral Faculty of Science
26 Nanoscience and Technology
วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี
Doctoral Graduate School
27 Nursing Science
พยาบาลศาสตร์
Doctoral Faculty of Nursing
28 Oral Biology
ชีววิทยาช่องปาก
Doctoral Faculty of Dentistry
29 Orthodontics
ทันตกรรมจัดฟัน
Doctoral Faculty of Dentistry
30 Petrochemical Technology
เทคโนโลยีปิโตรเคมี
Doctoral Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Petrochemical Technology
31 Pharmaceutical Care
การบริบาลทางเภสัชกรรม
Doctoral Faculty of Pharmaceutical Sciences
32 Pharmaceutical Sciences and Technology Program (PST)
เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี
Doctoral Faculty of Pharmaceutical Sciences
33 Pharmacology and Toxicology
เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
Doctoral Faculty of Pharmaceutical Sciences
34 Philosophy Program in Industrial Pharmacy
เภสัชกรรมอุตสาหการ
Doctoral Faculty of Pharmaceutical Sciences
35 Polymer Science
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
Doctoral The Petroleum and Petrochemical College (PPC)
36 Public Health
สาธารณสุขศาสตร์
Doctoral College of Public Health Sciences (CPHS)
37 Public Health Sciences
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข
Doctoral College of Public Health Sciences (CPHS)
38 Social and Administrative Pharmacy
เภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร
Doctoral Faculty of Pharmaceutical Sciences
39 Thai Studies
ไทยศึกษา
Doctoral Faculty of Arts
40 Veterinary Science and Technology
วิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์และเทคโนโลยี
Doctoral Faculty of Veterinary Science
Program Degree Faculty / School

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า