หลักสูตร

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

Bachelor of Engineering in Aerospace Engineering (AERO)

Chula International School of Engineering

Bachelor’s Degrees

Program Degree Faculty / School
1 Aerospace Engineering (AERO)
วิศวกรรมอากาศยาน
Bachelor Chula International School of Engineering
2 Applied Chemistry (BSAC)
เคมีประยุกต์
Bachelor Faculty of Science
3 Architectural Design (INDA)
การออกแบบสถาปัตยกรรม
Bachelor Faculty of Architecture
4 Arts and Science in Integrated Innovation (BAScii)
นวัตกรรมบูรณาการ
Bachelor CHULALONGKORN SCHOOL OF INTEGRATED INNOVATION
5 Automotive Design and Manufacturing Engineering (ADME)
วิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์
Bachelor Chula International School of Engineering
6 Biotechnology (BBTech)
เทคโนโลยีชีวภาพ
Bachelor Faculty of Science
7 Business Administration (BBA)
บริหารธุรกิจบัณฑิต
Bachelor Chulalongkorn Business School
8 Business and Technology Law (LLBel)
กฎหมายธุรกิจ และเทคโนโลยี
Bachelor of Laws (LL.B.) Faculty of Law
9 Chemical and Process Engineering (ChPE)
วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
Bachelor Faculty of Engineering
10 Chulalongkorn University International Medical Program (CU-MEDi)
แพทยศาสตรบัณฑิต
Doctoral Faculty of Medicine
11 Communication Design (CommDe)
การออกแบบนิเทศศิลป์
Bachelor Faculty of Architecture
12 Communication Management (BCM)
การจัดการการสื่อสาร
Bachelor Faculty of Communication Arts
13 Economics (EBA)
เศรษฐศาสตร์
Bachelor Faculty of Economics
14 Information and Communication Engineering (ICE)
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
Bachelor Chula International School of Engineering (ISE)
15 Language and Culture (BALAC)
ภาษาและวัฒนธรรม
Bachelor Faculty of Arts
16 Nano-Engineering (NANO)
วิศวกรรมนาโน
Bachelor Chula International School of Engineering
17 Politics and Global Studies (PGS)
การเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา
Bachelor Faculty of Political Science
18 Psychological Science (JIPP)
วิทยาศาสตร์จิตวิทยา
Bachelor Faculty of Psychology
19 Robotics and Artificial Intelligence Engineering (Robotics AI)
วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
Bachelor Chula International School of Engineering
Program Degree Faculty / School

Master’s Degrees

Program Degree Faculty / School
1 Applied Economics (MAAE)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
Master Faculty of Economics
2 Applied Polymer and Textile Technology Master Master of Science
3 Architectural Design (i+mARCH)
การออกแบบสถาปัตยกรรม
Master Faculty of Architecture
4 Bioinformatics and Computational Biology Doctoral Graduate School
5 Branding and Marketing Master Chulalongkorn Business School
6 Business Administration – MBA Master Chulalongkorn Business School
7 Business Administration – MBA (Sasin)
บริหารธุรกิจ
Master Sasin School of Management
8 Business Administration (Executive)
บริหารธุรกิจ
Master Sasin School of Management
9 Business and Managerial Economics (MABE)
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
Master Faculty of Economics
10 Business Law
กฎหมายธุรกิจ
Master Faculty of Law
11 Clinical Sciences
เวชศาสตร์คลินิก
Master Faculty of Medicine
12 Communication Design Master Faculty of Architecture
13 Computer Science and Information Technology (CSIT)
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาอังกฤษ)
Master Faculty of Science
14 Cultural Management (MACM)
การจัดการทางวัฒนธรรม
Master Graduate School
15 Curatorial Practice (CPCU) Master Faculty of Fine and Applied Arts
16 Energy Geosciences
ธรณีศาสตร์พลังงาน
Master Faculty of Science
17 Engineering Management (CUSE)
การจัดการทางวิศวกรรม
Master Regional Centre for Manufacturing Systems Engineering
18 English as an International Language (EIL)
ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
Master Graduate School
19 Environment, Development and Sustainability (EDS)
สิ่งแวดล้อม การพัฒนา และความยั่งยืน
Master Graduate School
20 Esthetic Restorative and Implant Dentistry
ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม
Master Faculty of Dentistry
21 European Studies (MAEUS)
ยุโรปศึกษา
Master Graduate School
22 Expressive Arts Therapy Master Faculty of Fine and Applied Arts
23 Finance (MSF)
การเงิน (ภาษาอังกฤษ)
Master Chulalongkorn Business School
24 Financial Engineering (MFE)
วิศวกรรมการเงิน (ภาษาอังกฤษ/สหสาขาวิชา)
Master Faculty of Commerce and Accountancy
25 Food and Nutrition
อาหารและโภชนาการ
Master Faculty of Allied Health Sciences
26 Food Science and Technology
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
Master Faculty of Science
27 Georesources and Petroleum Engineering
วิศวกรรมธรณีและปิโตรเลียม
Master Faculty of Engineering
28 Geriatric Dentistry and Special Patients Care
ทันตกรรมผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยพิเศษ (หลักสูตรนานาชาติ)
Master Faculty of Dentistry
29 Green Chemistry and Sustainability Master Faculty of Science
30 Hazardous Substance and Environmental Management (IP-HSM)
การจัดการสารอันตรายและสิ่งแวดล้อม
Master Graduate School
31 Health Development
การพัฒนาสุขภาพ
Master Faculty of Medicine
32 Information Studies
สารสนเทศศึกษา
Master Faculty of Arts
33 International Business Management (MM)
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
Master Chulalongkorn Business School
34 International Collaborative Program in Sustainable Materials and Technology for Industries (i-SMaT) Doctoral Faculty of Science
35 International Development Studies (MAIDS)
การพัฒนาระหว่างประเทศ
Master Faculty of Political Science
36 Korean Studies
เกาหลีศึกษา
Master Graduate School
37 Medical Sciences
วิทยาศาสตร์การแพทย์
Master Faculty of Medicine
38 Microbiology and Microbial Technology
จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์
Master Faculty of Science
39 Music Therapy
ดนตรีบำบัด
Master Faculty of Fine and Applied Arts
40 Nanoscience and Technology
วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี
Master Graduate School
41 Operative Dentistry
ทันตกรรมหัตถการ
Master Faculty of Dentistry
42 Oral Biology
ชีววิทยาช่องปาก
Master Faculty of Dentistry
43 Petrochemical Technology
เทคโนโลยีปิโตรเคมี
Master The Petroleum and Petrochemical College
44 Petroleum and Energy Technology
เทคโนโลยีปิโตรเลียม และพลังงาน
Master The Petroleum and Petrochemical College (PPC)
45 Pharmaceutical Care
การบริบาลทางเภสัชกรรม
Master Faculty of Pharmaceutical Sciences
46 Pharmaceutical Sciences and Technology
เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี
Master Faculty of Pharmaceutical Sciences
47 Pharmacology and Toxicology
เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
Master Faculty of Pharmaceutical Sciences
48 Polymer Science
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
Master The Petroleum and Petrochemical College (PPC)
49 Population Policy and Human Development (MA-POPDEV) Master College of Population Studies
50 Psychological Science
วิทยาศาสตร์จิตวิทยา
Master Faculty of Psychology
51 Public Health
สาธารณสุขศาสตร์
Master College of Public Health Sciences (CPHS)
52 Public Health Sciences
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข
Master College of Public Health Sciences (CPHS)
53 Railway Vehicles and Infrastructure Engineering (RVIE) Master Faculty of Engineering
54 Science in Pharmacy Program in Industrial Pharmacy
เภสัชกรรมอุตสาหการ
Master Faculty of Pharmaceutical Sciences
55 Social and Administrative Pharmacy
เภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร
Master Faculty of Pharmaceutical Sciences
56 Southeast Asian Studies
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
Master Graduate School
57 Strategic Communication Management
การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
Master Faculty of Communication Arts
58 Teaching English as a Foreign Language (TEFL)
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
Master Faculty of Education
59 Thai Studies
ไทยศึกษา
Master Faculty of Arts
60 Urban Strategies
ยุทธศาสตร์เมือง
Master Faculty of Architecture
61 Veterinary Science and Technology
วิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์และเทคโนโลยี
Master Faculty of Veterinary Science
Program Degree Faculty / School

Doctoral’s Degrees

Program Degree Faculty / School
1 Biomedical Sciences and Biotechnology
ชีวเวชศาสตร์และชีวเทคโนโลยี
Doctoral Faculty of Medicine
2 Civil Engineering
วิศวกรรมโยธา
Doctoral Faculty of Engineering
3 Clinical Sciences
เวชศาสตร์คลินิก
Doctoral Faculty of Medicine
4 Computer Science and Information Technology (CSIT)
วิทยาการคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาอังกฤษ)
Doctoral Faculty of Science
5 Dental Public Health
ทันตสาธารณสุข
Doctoral Faculty of Dentistry
6 Doctor of Business Administration  Doctoral Sasin School of Management
7 Economics
เศรษฐศาสตร์
Doctoral Faculty of Economics
8 Educational System Management Leadership
ภาวะผู้นำการบริหารระบบการศึกษา
Doctoral Faculty of Education
9 English as an International Language (EIL)
ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
Doctoral Graduate School
10 Environment, Development and Sustainability (EDS)
สิ่งแวดล้อม การพัฒนา และความยั่งยืน
Doctoral Graduate School
11 European Studies (MAEUS)
ยุโรปศึกษา
Doctoral Graduate School
12 Finance Doctoral Chulalongkorn Business School
13 Food and Nutrition
อาหารและโภชนาการ
Doctoral Faculty of Allied Health Sciences
14 Georesources and Petroleum Engineering (PHDGPE) Doctoral Faculty of Engineering
15 Green Chemistry and Sustainability Doctoral Faculty of Science
16 Hazardous Substance and Environmental Management (IP-HSM)
การจัดการสารอันตรายและสิ่งแวดล้อม
Doctoral Graduate School
17 Information Studies (LibSci)
สารสนเทศศึกษา
Doctoral Faculty of Arts
18 Information Technology in Business
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)
Doctoral Chulalongkorn Business School
19 International Development Studies
การพัฒนาระหว่างประเทศ
Doctoral Faculty of Political Science
20 Logistics and Supply Chain Management (LSM)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (นานาชาติ)
Doctoral Graduate School
21 Management Doctoral Chulalongkorn Business School
22 Marketing Doctoral Chulalongkorn Business School
23 Medical Microbiology
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
Doctoral Graduate School
24 Medical Sciences
วิทยาศาสตร์การแพทย์
Doctoral Faculty of Medicine
25 Microbiology and Microbial Technology
จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์ (ภาษาอังกฤษ)
Doctoral Faculty of Science
26 Nanoscience and Technology
วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี
Doctoral Graduate School
27 Nursing Science
พยาบาลศาสตร์
Doctoral Faculty of Nursing
28 Oral Biology
ชีววิทยาช่องปาก
Doctoral Faculty of Dentistry
29 Orthodontics
ทันตกรรมจัดฟัน
Doctoral Faculty of Dentistry
30 Petrochemical Technology
เทคโนโลยีปิโตรเคมี
Doctoral The Petroleum and Petrochemical College (PPC)
31 Pharmaceutical Care
การบริบาลทางเภสัชกรรม
Doctoral Faculty of Pharmaceutical Sciences
32 Pharmaceutical Sciences and Technology Program (PST)
เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี
Doctoral Faculty of Pharmaceutical Sciences
33 Pharmacology and Toxicology
เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
Doctoral Faculty of Pharmaceutical Sciences
34 Philosophy Program in Industrial Pharmacy
เภสัชกรรมอุตสาหการ
Doctoral Faculty of Pharmaceutical Sciences
35 Polymer Science
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
Doctoral The Petroleum and Petrochemical College (PPC)
36 Psychological Science
วิทยาศาสตร์จิตวิทยา
Doctoral Faculty of Psychology
37 Public Health
สาธารณสุขศาสตร์
Doctoral College of Public Health Sciences (CPHS)
38 Public Health Sciences
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข
Doctoral College of Public Health Sciences (CPHS)
39 Social and Administrative Pharmacy
เภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร
Doctoral Faculty of Pharmaceutical Sciences
40 Thai Studies
ไทยศึกษา
Doctoral Faculty of Arts
41 Veterinary Science and Technology
วิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์และเทคโนโลยี
Doctoral Faculty of Veterinary Science
Program Degree Faculty / School

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า