หลักสูตร

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

Bachelor of Engineering in Aerospace Engineering (AERO)

Chula International School of Engineering

Bachelor’s Degrees

Program Degree Faculty / School
1 Aerospace Engineering (AERO)
วิศวกรรมอากาศยาน
Bachelor Chula International School of Engineering
2 Applied Chemistry (BSAC)
เคมีประยุกต์
Bachelor Faculty of Science
3 Architectural Design (INDA)
การออกแบบสถาปัตยกรรม
Bachelor Faculty of Architecture
4 Arts and Science in Integrated Innovation (BAScii)
นวัตกรรมบูรณาการ
Bachelor CHULALONGKORN SCHOOL OF INTEGRATED INNOVATION
5 Automotive Design and Manufacturing Engineering (ADME)
วิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์
Bachelor Chula International School of Engineering
6 Biotechnology (BBTech)
เทคโนโลยีชีวภาพ
Bachelor Faculty of Science
7 Business Administration (BBA)
บริหารธุรกิจบัณฑิต
Bachelor Chulalongkorn Business School
8 Business and Technology Law (LLBel)
กฎหมายธุรกิจ และเทคโนโลยี
Bachelor of Laws (LL.B.) Faculty of Law
9 Chemical and Process Engineering (ChPE)
วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
Bachelor Faculty of Engineering
10 Chulalongkorn University International Medical Program (CU-MEDi)
แพทยศาสตรบัณฑิต
Doctoral Faculty of Medicine
11 Communication Design (CommDe)
การออกแบบนิเทศศิลป์
Bachelor Faculty of Architecture
12 Communication Management (BCM)
การจัดการการสื่อสาร
Bachelor Faculty of Communication Arts
13 Economics (EBA)
เศรษฐศาสตร์
Bachelor Faculty of Economics
14 Information and Communication Engineering (ICE)
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
Bachelor Chula International School of Engineering (ISE)
15 Language and Culture (BALAC)
ภาษาและวัฒนธรรม
Bachelor Faculty of Arts
16 Nano-Engineering (NANO)
วิศวกรรมนาโน
Bachelor Chula International School of Engineering
17 Politics and Global Studies (PGS)
การเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา
Bachelor Faculty of Political Science
18 Psychological Science (JIPP)
วิทยาศาสตร์จิตวิทยา
Bachelor Faculty of Psychology
19 Robotics and Artificial Intelligence Engineering (Robotics AI)
วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
Bachelor Chula International School of Engineering
Program Degree Faculty / School

Master’s Degrees

Program Degree Faculty / School
1 Applied Economics (MAAE)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
Master Faculty of Economics
2 Applied Polymer and Textile Technology Master Master of Science
3 Architectural Design (i+mARCH)
การออกแบบสถาปัตยกรรม
Master Faculty of Architecture
4 Bioinformatics and Computational Biology Doctoral Graduate School
5 Branding and Marketing Master Chulalongkorn Business School
6 Business Administration – MBA Master Chulalongkorn Business School
7 Business Administration – MBA (Sasin)
บริหารธุรกิจ
Master Sasin School of Management
8 Business Administration (Executive)
บริหารธุรกิจ
Master Sasin School of Management
9 Business and Managerial Economics (MABE)
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
Master Faculty of Economics
10 Business Law
กฎหมายธุรกิจ
Master Faculty of Law
11 Clinical Sciences
เวชศาสตร์คลินิก
Master Faculty of Medicine
12 Computer Science and Information Technology (CSIT)
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาอังกฤษ)
Master Faculty of Science
13 Cultural Management (MACM)
การจัดการทางวัฒนธรรม
Master Graduate School
14 Curatorial Practice (CPCU) Master Faculty of Fine and Applied Arts
15 Engineering Management (CUSE)
การจัดการทางวิศวกรรม
Master Regional Centre for Manufacturing Systems Engineering
16 English as an International Language (EIL)
ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
Master Graduate School
17 Environment, Development and Sustainability (EDS)
สิ่งแวดล้อม การพัฒนา และความยั่งยืน
Master Graduate School
18 Esthetic Restorative and Implant Dentistry
ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม
Master Faculty of Dentistry
19 European Studies (MAEUS)
ยุโรปศึกษา
Master Graduate School
20 Finance (MSF)
การเงิน (ภาษาอังกฤษ)
Master Chulalongkorn Business School
21 Financial Engineering (MFE)
วิศวกรรมการเงิน (ภาษาอังกฤษ/สหสาขาวิชา)
Master Faculty of Commerce and Accountancy
22 Food and Nutrition
อาหารและโภชนาการ
Master Faculty of Allied Health Sciences
23 Food Science and Technology
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
Master Faculty of Science
24 Georesources and Petroleum Engineering
วิศวกรรมธรณีและปิโตรเลียม
Master Faculty of Engineering
25 Geriatric Dentistry and Special Patients Care
ทันตกรรมผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยพิเศษ (หลักสูตรนานาชาติ)
Master Faculty of Dentistry
26 Green Chemistry and Sustainability Master Faculty of Science
27 Hazardous Substance and Environmental Management (IP-HSM)
การจัดการสารอันตรายและสิ่งแวดล้อม
Master Graduate School
28 Health Development
การพัฒนาสุขภาพ
Master Faculty of Medicine
29 Information Studies
สารสนเทศศึกษา
Master Faculty of Arts
30 International Business Management (MM)
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
Master Chulalongkorn Business School
31 International Collaborative Program in Sustainable Materials and Technology for Industries (i-SMaT) Doctoral Faculty of Science
32 International Development Studies (MAIDS)
การพัฒนาระหว่างประเทศ
Master Faculty of Political Science
33 Korean Studies
เกาหลีศึกษา
Master Graduate School
34 Medical Sciences
วิทยาศาสตร์การแพทย์
Master Faculty of Medicine
35 Microbiology and Microbial Technology
จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์
Master Faculty of Science
36 Music Therapy
ดนตรีบำบัด
Master Graduate School
37 Nanoscience and Technology
วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี
Master Graduate School
38 Operative Dentistry
ทันตกรรมหัตถการ
Master Faculty of Dentistry
39 Oral Biology
ชีววิทยาช่องปาก
Master Faculty of Dentistry
40 Petrochemical Technology
เทคโนโลยีปิโตรเคมี
Master The Petroleum and Petrochemical College
41 Petroleum and Energy Technology
เทคโนโลยีปิโตรเลียม และพลังงาน
Master The Petroleum and Petrochemical College (PPC)
42 Petroleum Geoscience
ธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม
Master Faculty of Science
43 Pharmaceutical Care
การบริบาลทางเภสัชกรรม
Master Faculty of Pharmaceutical Sciences
44 Pharmaceutical Sciences and Technology
เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี
Master Faculty of Pharmaceutical Sciences
45 Pharmacology and Toxicology
เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
Master Faculty of Pharmaceutical Sciences
46 Polymer Science
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
Master The Petroleum and Petrochemical College (PPC)
47 Population Policy and Human Development (MA-POPDEV) Master College of Population Studies
48 Public Health
สาธารณสุขศาสตร์
Master College of Public Health Sciences (CPHS)
49 Public Health Sciences
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข
Master College of Public Health Sciences (CPHS)
50 Railway Vehicles and Infrastructure Engineering (RVIE) Master Faculty of Engineering
51 Science in Pharmacy Program in Industrial Pharmacy
เภสัชกรรมอุตสาหการ
Master Faculty of Pharmaceutical Sciences
52 Social and Administrative Pharmacy
เภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร
Master Faculty of Pharmaceutical Sciences
53 Southeast Asian Studies
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
Master Graduate School
54 Strategic Communication Management
การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
Master Faculty of Communication Arts
55 Teaching English as a Foreign Language (TEFL)
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
Master Faculty of Education
56 Thai Studies
ไทยศึกษา
Master Faculty of Arts
57 Urban Strategies
ยุทธศาสตร์เมือง
Master Faculty of Architecture
58 Veterinary Science and Technology
วิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์และเทคโนโลยี
Master Faculty of Veterinary Science
Program Degree Faculty / School

Doctoral’s Degrees

Program Degree Faculty / School
1 Biomedical Sciences and Biotechnology
ชีวเวชศาสตร์และชีวเทคโนโลยี
Doctoral Faculty of Medicine
2 Civil Engineering
วิศวกรรมโยธา
Doctoral Faculty of Engineering
3 Clinical Sciences
เวชศาสตร์คลินิก
Doctoral Faculty of Medicine
4 Computer Science and Information Technology (CSIT)
วิทยาการคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาอังกฤษ)
Doctoral Faculty of Science
5 Dental Public Health
ทันตสาธารณสุข
Doctoral Faculty of Dentistry
6 Doctor of Business Administration  Doctoral Sasin School of Management
7 Economics
เศรษฐศาสตร์
Doctoral Faculty of Economics
8 Educational System Management Leadership
ภาวะผู้นำการบริหารระบบการศึกษา
Doctoral Faculty of Education
9 English as an International Language (EIL)
ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
Doctoral Graduate School
10 Environment, Development and Sustainability (EDS)
สิ่งแวดล้อม การพัฒนา และความยั่งยืน
Doctoral Graduate School
11 European Studies (MAEUS)
ยุโรปศึกษา
Doctoral Graduate School
12 Finance Doctoral Chulalongkorn Business School
13 Food and Nutrition
อาหารและโภชนาการ
Doctoral Faculty of Allied Health Sciences
14 Georesources and Petroleum Engineering (PHDGPE) Doctoral Faculty of Engineering
15 Green Chemistry and Sustainability Doctoral Faculty of Science
16 Hazardous Substance and Environmental Management (IP-HSM)
การจัดการสารอันตรายและสิ่งแวดล้อม
Doctoral Graduate School
17 Information Studies (LibSci)
สารสนเทศศึกษา
Doctoral Faculty of Arts
18 Information Technology in Business
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)
Doctoral Chulalongkorn Business School
19 International Development Studies
การพัฒนาระหว่างประเทศ
Doctoral Faculty of Political Science
20 Logistics and Supply Chain Management (LSM)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (นานาชาติ)
Doctoral Graduate School
21 Management Doctoral Chulalongkorn Business School
22 Marketing Doctoral Chulalongkorn Business School
23 Medical Microbiology
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
Doctoral Graduate School
24 Medical Sciences
วิทยาศาสตร์การแพทย์
Doctoral Faculty of Medicine
25 Microbiology and Microbial Technology
จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์ (ภาษาอังกฤษ)
Doctoral Faculty of Science
26 Nanoscience and Technology
วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี
Doctoral Graduate School
27 Nursing Science
พยาบาลศาสตร์
Doctoral Faculty of Nursing
28 Oral Biology
ชีววิทยาช่องปาก
Doctoral Faculty of Dentistry
29 Orthodontics
ทันตกรรมจัดฟัน
Doctoral Faculty of Dentistry
30 Petrochemical Technology
เทคโนโลยีปิโตรเคมี
Doctoral Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Petrochemical Technology
31 Pharmaceutical Care
การบริบาลทางเภสัชกรรม
Doctoral Faculty of Pharmaceutical Sciences
32 Pharmaceutical Sciences and Technology Program (PST)
เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี
Doctoral Faculty of Pharmaceutical Sciences
33 Pharmacology and Toxicology
เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
Doctoral Faculty of Pharmaceutical Sciences
34 Philosophy Program in Industrial Pharmacy
เภสัชกรรมอุตสาหการ
Doctoral Faculty of Pharmaceutical Sciences
35 Polymer Science
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
Doctoral The Petroleum and Petrochemical College (PPC)
36 Public Health
สาธารณสุขศาสตร์
Doctoral College of Public Health Sciences (CPHS)
37 Public Health Sciences
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข
Doctoral College of Public Health Sciences (CPHS)
38 Social and Administrative Pharmacy
เภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร
Doctoral Faculty of Pharmaceutical Sciences
39 Thai Studies
ไทยศึกษา
Doctoral Faculty of Arts
40 Veterinary Science and Technology
วิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์และเทคโนโลยี
Doctoral Faculty of Veterinary Science
Program Degree Faculty / School

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า