บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้บริการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสิ่งต้องห้าม (ฮารอม และนะยิส) ในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล ภายในห้องปฏิบัติการที่ประกอบไปด้วยเครื่องมือวิเคราะห์วิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน ตลอดจนให้คำปรึกษาแก่ภาคอุตสาหกรรมอาหารและภัตตาคารที่ต้องการผลิตอาหารฮาลาลโดยใช้ระบบ Halal-GMP/HACCP

ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 11-13 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์
0 2218 1053-4

โทรสาร
0 2218 1105

Email
info.hsc.cu@gmail.com

เว็บไซต์
www.halalscience.org

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย