การศึกษาบริการนิสิต

หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต

ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพกาย ใจ และสังคม ของนิสิต ให้เป็นบัณฑิตทีมีสุขภาวะที่สมบูรณ์พร้อม สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างดี และมีความสุข มีคุณค่าต่อตนเองและสังคม

เข้าสู่หน้าเพจหน่วยงาน

หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิตเป็นหน่วยงานในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ และให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับนิสิตและบุคลากร จุฬาฯ เปิดให้บริการพื้นที่ทำกิจกรรมสำหรับนิสิต เช่น มุมอ่านหนังสือ ทำงาน ท่ามกลางบรรยากาศที่ผ่อนคลาย บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับนิสิตที่ประสบปัญหาต่างๆในชีวิต เช่น การเรียน ความสัมพันธ์ ความเครียด พฤติกรรม ฯลฯ โดยนักจิตวิทยาและจิตแพทย์ และบริการ workshop หลักสูตร กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะและการพัฒนาตนเองของนิสิตในรูปแบบต่างๆ

ติดต่อหน่วยงาน

หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต

Website: http://wellness.chula.ac.th/
Facebook: www.facebook.com/chulastudentwellness
E-mail:  chulastudentwellness@gmail.com
โทรศัพท์: 0 2218 0540

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X