หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต

ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพกาย ใจ และสังคม ของนิสิต ให้เป็นบัณฑิตทีมีสุขภาวะที่สมบูรณ์พร้อม สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างดี และมีความสุข มีคุณค่าต่อตนเองและสังคม

หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต เป็นหน่วยงานในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ และให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับนิสิตและบุคลากร จุฬาฯ เปิดให้บริการพื้นที่ทำกิจกรรมสำหรับนิสิต เช่น มุมอ่านหนังสือ ทำงาน ท่ามกลางบรรยากาศที่ผ่อนคลาย บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับนิสิตที่ประสบปัญหาต่างๆในชีวิต เช่น การเรียน ความสัมพันธ์ ความเครียด พฤติกรรม ฯลฯ โดยนักจิตวิทยาและจิตแพทย์ และบริการ workshop หลักสูตร กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะและการพัฒนาตนเองของนิสิตในรูปแบบต่างๆ

ติดต่อหน่วยงาน

หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ห้อง 311 ชั้น 3 อาคารจามจุรี 9
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330

Website: http://wellness.chula.ac.th/
Facebook: www.facebook.com/chulastudentwellness
E-mail:  chulastudentwellness@gmail.com
โทรศัพท์: 0 2218 0540

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X