หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต (Chula Student Wellness)

หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต (Chula Student Wellness)

บริการนิสิต

หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต (Chula Student Wellness)

หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต เป็นหน่วยงานในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ และให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับนิสิตและบุคลากร จุฬาฯ ซึ่งมีบริการการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับนิสิตที่ประสบปัญหาต่างๆในชีวิต เช่น การเรียน ความสัมพันธ์ ความเครียด พฤติกรรม ฯลฯ โดยนักจิตวิทยาและจิตแพทย์ และบริการ workshop หลักสูตร กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะและการพัฒนาตนเองของนิสิตในรูปแบบต่างๆ

อีกทั้งยังเปิดให้บริการพื้นที่ทำกิจกรรมสำหรับนิสิต เช่น มุมอ่านหนังสือ ทำงาน ท่ามกลางบรรยากาศที่ผ่อนคลายอีกด้วย

ติดต่อหน่วยงาน

หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ห้อง 311 ชั้น 3 อาคารจามจุรี 9

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์
0 2218 0540

Email
chulastudentwellness@gmail.com

เว็บไซต์
https://chula.wellness.in.th/

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย