CUVIP

Chulalongkorn University Values Integration Program

กิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาทั่วไป

กิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาทั่วไประยะสั้น Chulalongkorn University Values Integration Program หรือ CUVIP อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งเน้นให้นิสิตได้รู้จัก ค้นพบ และพัฒนาตัวเองเพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ มีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการพัฒนานิสิต โดยเฉพาะในระดับปริญญาตรี เมื่อสิ้นสุดการเข้าร่วมกิจกรรมแล้วผู้เรียนจะได้รับองค์ความรู้ใหม่ หรือ ต่อยอดองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว และสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต จนสามารถร่วมเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณสมบัตินิสิต บัณฑิต และบุคลากรให้สามารถเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศและโลก

กิจกรรม CUVIP มีแผนการจัดกิจกรรมที่หลากหลายลักษณะ เช่น กิจกรรมที่พัฒนาจากผู้สอนภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย กิจกรรมที่พัฒนารูปแบบร่วมกับสำนักบริหารกิจการนิสิตภายใต้การกำกับคุณภาพ รายวิชาเพื่อให้ “กิจกรรมนิสิต คือ การเรียนรู้และพัฒนาตนผ่านประสบการณ์” อย่างแท้จริง ออกแบบ และพัฒนากิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่า องค์กรภายนอก ธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ การสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนอกคณะวิชาได้มีโอกาสสัมผัส และเรียนรู้องค์ความรู้ข้ามศาสตร์สาขาหรือข้ามคณะวิชา

CUVIP จึงมีวิสัยทัศน์สำคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณสมบัติของนิสิตให้สามารถเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศไทยและสังคมโลก

CUVIP “Personalized Learning, Extraordinary Success.”

นิสิตและบุคลากรจุฬาฯ ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลวิชาเรียนได้ที่

ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์การศึกษาทั่วไป

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

245 อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 3920
โทรสาร 0 2218 3916
อีเมล gened@chula.ac.th
เว็บไซต์ http://www.gened.chula.ac.th
Facebook https://www.facebook.com/cuvip.friend
เว็บไซต์ CUVIP http://www.cuvip.gened.chula.ac.th
อีเมล CUVIP cuvipchula@hotmail.com

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X