การศึกษาบริการนิสิต

CUVIP

Chulalongkorn University Values Integration Program

กิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาทั่วไป

เข้าสู่เว็บไซต์หน่วยงาน

กิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาทั่วไประยะสั้น Chulalongkorn University Values Integration Program หรือ CUVIP อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งเน้นให้นิสิตได้รู้จัก ค้นพบ และพัฒนาตัวเองเพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ มีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการพัฒนานิสิต โดยเฉพาะในระดับปริญญาตรี เมื่อสิ้นสุดการเข้าร่วมกิจกรรมแล้วผู้เรียนจะได้รับองค์ความรู้ใหม่ หรือ ต่อยอดองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว และสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต จนสามารถร่วมเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณสมบัตินิสิต บัณฑิต และบุคลากรให้สามารถเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศและโลก

กิจกรรม CUVIP มีแผนการจัดกิจกรรมที่หลากหลายลักษณะ เช่น กิจกรรมที่พัฒนาจากผู้สอนภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย กิจกรรมที่พัฒนารูปแบบร่วมกับสำนักบริหารกิจการนิสิตภายใต้การกำกับคุณภาพ รายวิชาเพื่อให้ “กิจกรรมนิสิต คือ การเรียนรู้และพัฒนาตนผ่านประสบการณ์” อย่างแท้จริง ออกแบบ และพัฒนากิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่า องค์กรภายนอก ธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ การสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนอกคณะวิชาได้มีโอกาสสัมผัส และเรียนรู้องค์ความรู้ข้ามศาสตร์สาขาหรือข้ามคณะวิชา

CUVIP จึงมีวิสัยทัศน์สำคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณสมบัติของนิสิตให้สามารถเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศไทยและสังคมโลก

CUVIP “Personalized Learning, Extraordinary Success.”

นิสิตและบุคลากรจุฬาฯ ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลวิชาเรียนได้ที่ website : www.cuvip.gened.chula.ac.th หรือ Facebook : CUVIP Project Line : cuvipchula

ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์การศึกษาทั่วไป

โทรศัพท์ 0 2218 3920
โทรสาร 0 2218 3916
อีเมล์ gened@chula.ac.th
เว็บไซต์ http://www.gened.chula.ac.th
Facebook https://www.facebook.com/cuvip.friend
เว็บไซต์ CUVIP http://www.cuvip.gened.chula.ac.th
E-mail CUVIP cuvipchula@hotmail.com

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X