การศึกษาบริการนิสิต

CUVIP

Chulalongkorn University Values Integration Program

กิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาทั่วไป

เข้าสู่เว็บไซต์หน่วยงาน

โครงการ CUVIP (Chulalongkorn University Values Integration Program) เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ "นวัตกรรมการศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนาสุขภาวะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" จัดทำโดยสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปร่วมกับ สสส. ทำหน้าที่จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตให้มีสุขภาวะที่ดีแบบเป็นองค์รวม ทั้งกาย จิต ปัญญา และสังคม โดยเน้นการพัฒนาความรู้ ความคิด ทักษะชีวิต และทัศนคติด้วยกิจกรรม เพื่อให้นิสิตมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย พร้อมที่จะทำงาน พัฒนาตนและสังคมอย่างยั่งยืน

โครงการ CUVIP มีหลากหลายวิชาให้เลือกหาความรู้ ได้แก่ การประยุกต์ใช้พื้นฐานคาราเต้เพื่อสุขภาพ จัดระเบียบร่างกายอย่างเป็นธรรม มหัศจรรย์ศาสตร์พยากรณ์ เกร็ดป้องกันภัยใกล้ตัว การสังเกต-หลีกเลี่ยง บุคคล สิ่งของ หรือสถานการณ์ผิดปกติรอบตัว ภาษาไบ้ วิชาจีบ เป็นต้น

นิสิตและบุคลากรจุฬาฯ ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลวิชาเรียนได้ที่เว็บไซต์ www.cuvip.gened.chula.ac.th หรือ Facebook CuvipFriendChulalonkorn

ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์การศึกษาทั่วไป

โทรศัพท์ 0 2218 3920
โทรสาร 0 2218 3916
อีเมล์ gened@chula.ac.th
เว็บไซต์ http://www.gened.chula.ac.th
Facebook https://www.facebook.com/cuvip.friend
เว็บไซต์ CUVIP http://www.cuvip.gened.chula.ac.th
E-mail CUVIP cuvipchula@hotmail.com

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย