บริการวิชาการ

ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ

ส่งเสริมวิชาการแปลและเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในนานาประเทศ

ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ

ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ

ส่งเสริมวิชาการแปลและเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในนานาประเทศ

ศูนย์การแปลและล่ามเฉลิมพระเกียรติ ให้บริการงานแปลและล่ามเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศรวม 13 ภาษา โดยบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญหรือเจ้าของภาษา รวมทั้ง เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปล (Master of Arts Program in Translation) และสาขาวิชาการล่าม (Master of Arts Program in Interpretation)

ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์การแปลและล่ามเฉลิมพระเกียรติ

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เว็บไซต์
www.arts.chula.ac.th/~tran/th/index.php

หน่วยบริการหลักสูตร

ห้อง 713 ชั้น 7 อาคารบรมราชกุมารี

โทรศัพท์
0 2218 4634

Email
ccti_2010@hotmail.com

หน่วยบริการงานแปลและงานล่าม

ห้อง 1308 ชั้น 13 อาคารบรมราชกุมารี

โทรศัพท์
0 2218 4635

โทรสาร
0 2218 4636

Email
transunit@chula.ac.th

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย