บริการสังคมบริการวิชาการ

ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ

ส่งเสริมวิชาการแปลและเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในนานาประเทศ

เข้าสู่เว็บไซต์หน่วยงาน

ศูนย์การแปลและล่ามเฉลิมพระเกียรติ ให้บริการงานแปลและล่ามเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศรวม 13 ภาษา โดยบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญหรือเจ้าของภาษา รวมทั้ง เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปล (Master of Arts Program in Translation) และสาขาวิชาการล่าม (Master of Arts Program in Interpretation)

ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์การแปลและล่ามเฉลิมพระเกียรติ

หน่วยบริหารหลักสูตร

ห้อง 713 ชั้น 7 อาคารบรมราชกุมารี
โทรศัพท์ 0 2218 4634
อีเมล ccti_2010@hotmail.com

หน่วยบริการงานแปลและงานล่าม

ห้อง 1308 ชั้น 13 อาคารบรมราชกุมารี
โทรศัพท์ 0 2218 4635
โทรสาร 0 2218 4636
อีเมล transunit@chula.ac.th

บริการสังคม

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X