ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ

ส่งเสริมวิชาการแปลและเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในนานาประเทศ

ศูนย์การแปลและล่ามเฉลิมพระเกียรติ ให้บริการงานแปลและล่ามเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศรวม 13 ภาษา โดยบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญหรือเจ้าของภาษา รวมทั้ง เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปล (Master of Arts Program in Translation) และสาขาวิชาการล่าม (Master of Arts Program in Interpretation)

ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์การแปลและล่ามเฉลิมพระเกียรติ

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

เว็บไซต์ www.arts.chula.ac.th/~tran/th/index.php

หน่วยบริหารหลักสูตร

ห้อง 713 ชั้น 7 อาคารบรมราชกุมารี

โทรศัพท์ 0 2218 4634
อีเมล ccti_2010@hotmail.com

หน่วยบริการงานแปลและงานล่าม

ห้อง 1308 ชั้น 13 อาคารบรมราชกุมารี

โทรศัพท์ 0 2218 4635
โทรสาร 0 2218 4636
อีเมล transunit@chula.ac.th

บริการสังคม

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X