ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ปฏิทินกิจกรรม

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดบรรยายธรรมเรื่อง สัมมาวาจา พูดดี ชีวิตงาม

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล QS Reimagine Education Awards 2021

โครงการ “CHULA SMART SEASON2”

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย