บริการทางการแพทย์

คลินิกเทคนิคการแพทย์

คลินิกเทคนิคการแพทย์

คลินิกเทคนิคการแพทย์

คลินิกเทคนิคการแพทย์ เปิดให้บริการตรวจเพื่อการรักษา หรือประเมินสุขภาพทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ แก่บุคคลทั่วไป และเป็นหมู่คณะ รวมทั้งโครงการวิจัยด้วยเทคโนโลยีเครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC) ตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยภาวะโรคเบาหวาน (glucose) โรคไต (BUN, creatinine) โรคไขมันในเลือดสูง (cholesterol, triglyceride, HDL, LDL) โรคตับ (AST, ALT, ALP) โรคเก๊าท์ (uric acid) ตรวจแคลเซี่ยมในเลือดตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ag, Anti HBs) เชื้อโรคเอดส์ (Anti HIV) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) มะเร็งลำไส้ (CEA) มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) ตรวจปัสสาวะ อุจจาระ ตรวจเชื้อ และอื่นๆ (เจาะเลือดจันทร์-ศุกร์ 07.30-15.00 น.)

ติดต่อหน่วยงาน

คลินิกเทคนิคการแพทย์

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย