ต้อนรับการเริ่มกลับมาทำงานด้วยชีวิตวิถีใหม่ NEW NORMAL

ผลิตโดย สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งสู่ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) 17 เป้าหมาย ผ่าน 4 บทบาทหลักคือ

  1. นโยบายและแนวทางปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัย (Policy and operation)
  2. วิจัยและนวัตกรรม (Research and innovation)
  3. การเรียนการสอน (Teaching and learning)
  4. การเชื่อมโยงและสร้างความผูกพันกับสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับโลก (Outreach and engagement)

การศึกษาที่จุฬาฯ

เพื่อการศึกษาที่ดีที่สุด

จุฬาฯ ได้พัฒนาหลักสูตร และระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละหลักสูตรประกอบไปด้วยบุคลากรและคณาจารย์ที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมรอบด้าน อีกทั้งนิสิตมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในทุกๆ สาขาวิชา เพื่อให้นิสิตได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้

จุฬาฯครองอันดับ
1
มหาวิทยาลัยไทย 7 ปีซ้อน จากการจัดอันดับโดย QS World University Rankings 2020

วิจัยและนวัตกรรม

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา

จุฬาฯ มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญหลากหลาย ทั้งยังมีผลงานที่เกิดจากการทำงานด้านวิชาการ การวิจัย ตลอดจนเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาเป็นพิเศษ ซึ่งได้รับการยอมรับจากสังคมโดยรวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ข้อมูลและสถิติ

ข้อมูลจากรายงานประจำปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีบัญชี 2560

Green University

มหาวิทยาลัยที่ใส่ใจโลกและผู้คน

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

จุฬาฯ จับมือ กสทช. จัดงานแสดงผลงานการทดลอง/ทดสอบ Use cases“Chula 5G for REAL”

นิสิตและอาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรม และร่วมนำเสนอบทความวิจัย

ประกาศจุฬาฯ 4 ฉบับ แนวปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย

วิศวฯ จุฬาฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับหัวเว่ย ยกระดับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ด้วยเทคโนโลยี 5G, Cloud, AI

เสวนา “ฬ. จุฬาฯ นิติมิติ” นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญกฎหมายวิเคราะห์ “การฟ้องคดีอาญาโดยรัฐกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน”

“โครงการสัตวแพทย์ จุฬาฯ เพื่อสวัสดิภาพสัตว์ในรั้ว จุฬาฯ”

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน” ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ

เครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย เสนอร่าง พ.ร.บ.กำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาด เพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. ….

อบรมครูสอนพระพุทธศาสนา เรื่อง “ภาษาศาสนา”

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศหลักสูตรออนไลน์สำหรับบุคคลทั่วไป

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X