ต้อนรับการเริ่มกลับมาทำงานด้วยชีวิตวิถีใหม่ NEW NORMAL

ผลิตโดย สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งสู่ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) 17 เป้าหมาย ผ่าน 4 บทบาทหลักคือ

  1. นโยบายและแนวทางปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัย (Policy and operation)
  2. วิจัยและนวัตกรรม (Research and innovation)
  3. การเรียนการสอน (Teaching and learning)
  4. การเชื่อมโยงและสร้างความผูกพันกับสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับโลก (Outreach and engagement)

การศึกษาที่จุฬาฯ

เพื่อการศึกษาที่ดีที่สุด

จุฬาฯ ได้พัฒนาหลักสูตร และระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละหลักสูตรประกอบไปด้วยบุคลากรและคณาจารย์ที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมรอบด้าน อีกทั้งนิสิตมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในทุกๆ สาขาวิชา เพื่อให้นิสิตได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้

จุฬาฯครองอันดับ
1
มหาวิทยาลัยไทย 7 ปีซ้อน จากการจัดอันดับโดย QS World University Rankings 2020

วิจัยและนวัตกรรม

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา

จุฬาฯ มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญหลากหลาย ทั้งยังมีผลงานที่เกิดจากการทำงานด้านวิชาการ การวิจัย ตลอดจนเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาเป็นพิเศษ ซึ่งได้รับการยอมรับจากสังคมโดยรวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ข้อมูลและสถิติ

ข้อมูลจากรายงานประจำปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีบัญชี 2560

Green University

มหาวิทยาลัยที่ใส่ใจโลกและผู้คน

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

“เรียนให้รู้ อยู่ให้เป็น” วิชาเลือกใหม่ GenEd เสริมทักษะการใช้ชีวิตนิสิตจุฬาฯ

จุฬาฯ ร่วมลงนามความร่วมมือกับ CECEP

พิธีมอบทุน Posco Asia Fellowship ปี 2563 แก่นิสิตจุฬาฯ

จุฬาฯ มอบรางวัล Thailand’s Top และ ASEAN’s Top แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ประจำปี 2563

พิธีลงนามความร่วมมือ “เครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ”

โครงการ “2,500 กล้องจุลทรรศน์ จาก โทรศัพท์มือถือเก่า เพื่อ โรงเรียนชายขอบ”

จุฬาฯ แสดงความยินดี “สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ก้าวสู่ปีที่ 54”

Chula UltimateX Library ต้นแบบ Unmanned Library แห่งแรกของประเทศไทยที่จุฬาฯ

จุฬาฯ ปิดถนน 1 เลนบางส่วนฝั่งตรงข้ามอาคารมหิตลาธิเบศร เพื่อเชื่อมต่อระบบท่อระบายน้ำ

จุฬาฯ อันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทย Top 50 ของเอเชีย QS Asia University Rankings 2021

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X