ต้อนรับการเริ่มกลับมาทำงานด้วยชีวิตวิถีใหม่ NEW NORMAL

ผลิตโดย สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งสู่ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) 17 เป้าหมาย ผ่าน 4 บทบาทหลักคือ

  1. นโยบายและแนวทางปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัย (Policy and operation)
  2. วิจัยและนวัตกรรม (Research and innovation)
  3. การเรียนการสอน (Teaching and learning)
  4. การเชื่อมโยงและสร้างความผูกพันกับสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับโลก (Outreach and engagement)

การศึกษาที่จุฬาฯ

เพื่อการศึกษาที่ดีที่สุด

จุฬาฯ ได้พัฒนาหลักสูตร และระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละหลักสูตรประกอบไปด้วยบุคลากรและคณาจารย์ที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมรอบด้าน อีกทั้งนิสิตมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในทุกๆ สาขาวิชา เพื่อให้นิสิตได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้

จุฬาฯครองอันดับ
1
มหาวิทยาลัยไทย 7 ปีซ้อน จากการจัดอันดับโดย QS World University Rankings 2020

วิจัยและนวัตกรรม

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา

จุฬาฯ มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญหลากหลาย ทั้งยังมีผลงานที่เกิดจากการทำงานด้านวิชาการ การวิจัย ตลอดจนเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาเป็นพิเศษ ซึ่งได้รับการยอมรับจากสังคมโดยรวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ข้อมูลและสถิติ

ข้อมูลจากรายงานประจำปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีบัญชี 2560

Green University

มหาวิทยาลัยที่ใส่ใจโลกและผู้คน

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

นิทรรศการ “กายวิจิตร” ที่ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย

งาน GenEd Fair 2020 นิทรรศการออนไลน์ “New Normal GenEd”

โครงการชั้นเรียนบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “การปรับตัวของมหาวิทยาลัยในอนาคตหลัง COVID-19”

“กะท่างน้ำดอยภูคา” ชนิดใหม่ของโลก ค้นพบโดยอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม

CU Tube มิวสิกวาไรตี้ สถานีเพลงเพราะ ทุกวันอังคาร 19.30 น. เริ่ม 14 กรกฎาคม 2563

โครงการจัดการระบบการสัญจร ก่อสร้างทางเดินมีหลังคา และระบบระบายน้ำ” คณะเศรษฐศาสตร์ – ประตูรัฐศาสตร์ ระยะที่ 3

แถลงข่าวความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีน​โควิด-19​ โดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ หลังทดสอบในลิงได้ผลดี​ เดินหน้าทดสอบในจิตอาสา

สาธิตจุฬาฯ “โชว์นวัตกรรมสู้โรค”

วัคซีนต้านโควิดคืบหน้า ไทยลุ้น13ก.ค. ผลฉีดยาเข็มที่ 2 กับลิง

“น้ำเสีย” ใช่ว่าจะไร้ค่า “ทำเป็นน้ำใส” ก็น่าสนใจ”ใช้สู้แล้ง”

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X