รู้จักจุฬาฯ

การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ

ภายใต้แนวคิด “Open to Transparency”

รู้จักจุฬาฯ

การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ

ภายใต้แนวคิด “Open to Transparency”

การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินนโยบายการบริหารงานภายใต้แนวคิด “Open to Transparency” โดยมีหลักการสำคัญ คือ การเปิด 2 ประการ คือ หนึ่ง “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงาน เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบได้ และสอง “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ตั้งแต่บุคลากร นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้มารับบริการหรือมาติดต่อกับมหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ก่อเกิดธรรมาภิบาลภายในหน่วยงานภาครัฐ ทำให้เกิดการดำเนินงานที่มุ่งประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ พร้อมทั้งลดโอกาสเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ต่อไปได้

อ่าน การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย