แบรนด์จุฬาฯ

ตราสัญลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำแนะนำการใช้ตราสัญลักษณ์

วิธีการใช้ตราสัญลักษณ์ พร้อมชื่องาน และชื่อหน่วยงาน

ตราสัญลักษณ์ของคณะและหน่วยงานต่างๆ

Font Chulalongkorn

Chula Sonic Brand

CU Power Point Template

Keynote Template

Zoom – Virtual Background 01

Zoom – Virtual Background 02

Zoom – Virtual Background 04

Zoom – Virtual Background 05

Zoom – Virtual Background 06

Zoom – Virtual Background 07

Zoom – Virtual Background 08

Zoom – Virtual Background 09

Zoom – Virtual Background 10

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย