คู่มือเอกลักษณ์องค์กร

ตราสัญลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการรูปแบบอื่นๆ

ตราสัญลักษณ์รองอย่างเป็นทางการในรูปแบบอื่นๆ

Font Chulalongkorn

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X