รู้จักจุฬาฯสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

คู่มือเอกลักษณ์องค์กร

ตราสัญลักษณ์และคำแนะนำ

ตราสัญลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Download

คำแนะนำการใช้ตราสัญลักษณ์

Download

CU POWER POINT TEMPLATE สำหรับประกอบการเรียนการสอน

CU Power Point Template 1

Download

CU Power Point Template 2

Download

CU Power Point Template 3

Download

CU Power Point Template 4

Download

CU Power Point Template 5

Download

CU Power Point Template 6

Download

CU Power Point Template 7

Download

CU Power Point Template 8

Download

CU Power Point Template 9

Download

CU Power Point Template 10

Download

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย