แบรนด์จุฬาฯ

ตราสัญลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำแนะนำการใช้ตราสัญลักษณ์

วิธีการใช้ตราสัญลักษณ์ พร้อมชื่องาน และชื่อหน่วยงาน

ตราสัญลักษณ์ของคณะและหน่วยงานต่างๆ

Font Chulalongkorn

Chula Sonic Brand

Chula Sonic Brand – Jingle 30 sec

Video Title รูปแบบที่ 1

Video Title รูปแบบที่ 2

Video Title รูปแบบที่ 3

CU Power Point Template

Keynote Template

Zoom – Virtual Background 01

Zoom – Virtual Background 02

Zoom – Virtual Background 04

Zoom – Virtual Background 05

Zoom – Virtual Background 06

Zoom – Virtual Background 07

Zoom – Virtual Background 08

Zoom – Virtual Background 09

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย