คู่มือเอกลักษณ์องค์กร

ตราสัญลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการรูปแบบอื่นๆ

ตราสัญลักษณ์รองอย่างเป็นทางการในรูปแบบอื่นๆ

Font Chulalongkorn

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X