รู้จักจุฬาฯสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

คู่มือเอกลักษณ์องค์กร

ตราสัญลักษณ์และคำแนะนำ

ตราสัญลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Download

ตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการรูปแบบอื่นๆ

Download

ตราสัญลักษณ์รองอย่างเป็นทางการในรูปแบบอื่นๆ

Download

คำแนะนำการใช้ตราสัญลักษณ์

Download

Font Chulalongkorn

Download

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X