รู้จักจุฬาฯสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

คู่มือเอกลักษณ์องค์กร

ตราสัญลักษณ์และคำแนะนำ

ตราสัญลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Download

ตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการรูปแบบอื่นๆ

Download

ตราสัญลักษณ์รองอย่างเป็นทางการในรูปแบบอื่นๆ

Download

คำแนะนำการใช้ตราสัญลักษณ์

Download

Font Chulalongkorn

Download

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X