รู้จักจุฬาฯสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

คู่มือเอกลักษณ์องค์กร

ตราสัญลักษณ์และคำแนะนำ

ตราสัญลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Download

ตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการรูปแบบอื่นๆ

Download

ตราสัญลักษณ์รองอย่างเป็นทางการในรูปแบบอื่นๆ

Download

คำแนะนำการใช้ตราสัญลักษณ์

Download

Font Chulalongkorn

Download

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X