รู้จักจุฬาฯสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

คู่มือเอกลักษณ์องค์กร

ตราสัญลักษณ์และคำแนะนำ

ตราสัญลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Download

ตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการรูปแบบอื่นๆ

Download

ตราสัญลักษณ์รองอย่างเป็นทางการในรูปแบบอื่นๆ

Download

คำแนะนำการใช้ตราสัญลักษณ์

Download

Font Chulalongkorn

Download

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X