CU Zero Waste

ลดปริมาณขยะภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์ มุ่งมั่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน

โครงการ Chula Zero Waste เป็นโครงการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดยสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมและสำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ ร่วมกับคณาจารย์ นิสิต และบุคลากรที่สนใจ 

Chula Zero Waste มีเป้าหมายเพื่อจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบและยั่งยืน รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกให้นิสิตและบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นความสำคัญของการลดและคัดแยกขยะ และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและความเป็นพลเมืองโลก

Chula Zero Waste ดำเนินงานเพื่อจัดการขยะอย่างครบวงจรด้วยหลักการ Waste Management Hierarchy และ หลัก 3Rs Reduce, Reuse, Recycle มุ่งเน้นการลดหรือป้องกันไม่ให้เกิดขยะตั้งแต่ต้นทาง มีการดำเนินงานหลากหลายรูปแบบ เช่น การประกาศมาตรการลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการ My Bottle ติดตั้งตู้กดน้ำดื่มฟรีทั่วมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้ชาวจุฬาฯ พกกระบอกน้ำส่วนตัว โครงการ My Cup สนับสนุนร้านกาแฟที่ให้ส่วนลดราคาเครื่องดื่มแก่ลูกค้าที่นำแก้วส่วนตัวมาใส่เครื่องดื่ม การบริหารพลาสติกชีวภาพอย่างครบวงจร (แก้ว Zero-Waste Cup) และโครงการจัดการขยะอื่นๆ เช่น โครงการลดและแยกขยะในสำนักงาน (Green Office) โครงการถังขยะเเยกขยะอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) เป็นต้น 

จากการดำเนินงานของ Chula Zero Waste จุฬาฯ ลดการใช้ถุงพลาสติกในพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปได้ร้อยละ 90 หรือราว 4,700,000 ใบ และมีปริมาณขยะที่แยกและจัดการได้อย่างถูกวิธีตั้งแต่เริ่มโครงการ 493 ตัน จากความสำเร็จนี้ Chula Zero Waste ได้ส่งต่อองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะอย่างยั่งยืนสู่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถานศึกษา

ติดต่อเรา

โครงการ Chula Zero Waste

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม อาคารสถาบัน 2
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 02-2188127
อีเมล chulazerowaste@gmail.com

สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ

254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 4
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพ 10330
โทร. 02-2180139
อีเมล prm@chula.ac.th

ช่องทางติดตามโครงการ

Website: http://www.chulazerowaste.chula.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/chulazerowaste
Twitter: https://twitter.com/chulazerowaste

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X