CU Zero Waste

ลดปริมาณขยะภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์ มุ่งมั่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน

โครงการ Chula Zero Waste เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ และเครือข่ายคณาจารย์และนิสิตที่สนใจ มีจุดประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์ เป็นหนึ่งโครงการดีๆของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน ต่อยอดมหาวิทยาลัยสีเขียว เน้นการลงมือปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมกับชาวจุฬาฯ โดยมีเป้าหมายสู่การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Chula Zero Waste เป็นโครงการจัดการขยะด้วยหลักการ 3Rs Reduce, Reuse, Recycle โดยมุ่งเน้นมาตรการลดหรือป้องกันไม่ให้เกิดขยะตั้งแต่ต้น ผ่านโครงการต่างๆ เริ่มจากโครงการลดใช้ถุงพลาสติกภายในร้านค้าของมหาวิทยาลัย เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกที่ย่อยสลายยากทางธรรมชาติ โดยเชิญชวนให้นิสิตและบุคลากรร่วมใจปฏิเสธการรับถุงพลาสติกหากซื้อของน้อยชิ้นและหมั่นพกถุงผ้าหรือถุงใช้ซ้ำ ร้านค้าที่ร่วมโครงการ ได้แก่ เซเว่นอีเลฟเว่นภายในมหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาฯ และร้านสหกรณ์ จุฬาฯ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X