GREEN UNIVERSITY

CU ZERO WASTE

CU ZERO WASTE

CU ZERO WASTE

โครงการ Chula Zero Waste เป็นโครงการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดยสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมและสำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ ร่วมกับคณาจารย์ นิสิต และบุคลากรที่สนใจ 

Chula Zero Waste มีเป้าหมายเพื่อจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบและยั่งยืน รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกให้นิสิตและบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นความสำคัญของการลดและคัดแยกขยะ และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและความเป็นพลเมืองโลก

Chula Zero Waste ดำเนินงานเพื่อจัดการขยะอย่างครบวงจรด้วยหลักการ Waste Management Hierarchy และ หลัก 3Rs Reduce, Reuse, Recycle มุ่งเน้นการลดหรือป้องกันไม่ให้เกิดขยะตั้งแต่ต้นทาง มีการดำเนินงานหลากหลายรูปแบบ เช่น การประกาศมาตรการลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการ My Bottle ติดตั้งตู้กดน้ำดื่มฟรีทั่วมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้ชาวจุฬาฯ พกกระบอกน้ำส่วนตัว โครงการ My Cup สนับสนุนร้านกาแฟที่ให้ส่วนลดราคาเครื่องดื่มแก่ลูกค้าที่นำแก้วส่วนตัวมาใส่เครื่องดื่ม การบริหารพลาสติกชีวภาพอย่างครบวงจร (แก้ว Zero-Waste Cup) และโครงการจัดการขยะอื่นๆ เช่น โครงการลดและแยกขยะในสำนักงาน (Green Office) โครงการถังขยะเเยกขยะอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) เป็นต้น 

จากการดำเนินงานของ Chula Zero Waste จุฬาฯ ลดการใช้ถุงพลาสติกในพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปได้ร้อยละ 90 หรือราว 4,700,000 ใบ และมีปริมาณขยะที่แยกและจัดการได้อย่างถูกวิธีตั้งแต่เริ่มโครงการ 493 ตัน จากความสำเร็จนี้ Chula Zero Waste ได้ส่งต่อองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะอย่างยั่งยืนสู่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถานศึกษา

ติดต่อโครงการ/หน่วยงาน

โครงการ Chula Zero Waste

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม

254 อาคารสถาบัน 2
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์
0 2218 8127

อีเมล
chulazerowaste@gmail.com

สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ

254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 4
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์
0 2218 0139

อีเมล
prm@chula.ac.th

ช่องทางติดตามโครงการ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย