วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย

สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ดูวีดิทัศน์

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย