วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย

สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ดูวีดิทัศน์

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย