รู้จักจุฬาฯ

วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย

สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ดูวีดิทัศน์

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย