การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

การรับสมัครด้วยระบบ TCAS (Thai University Center Admission System) คือ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เริ่มใช้ครั้งแรกในปีการศึกษา 2561 ตามประกาศของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกอบด้วยการคัดเลือก 5 รอบ ได้แก่

รอบที่ 1 การคัดเลือกด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

การคัดเลือกรอบที่ 1 พิจารณาจากผลงานในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน

ขั้นตอน กำหนดการ
รับสมัคร 3 – 16 ธ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 9 ม.ค. 63
สอบสัมภาษณ์ 16 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 30 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 4 ก.พ. 63

รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

การคัดเลือกรอบที่ 2 เป็นการรับแบบโควตาสำหรับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ หรือ รอบเขตการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

ขั้นตอน กำหนดการ
รับสมัคร 6 – 17 ก.พ. 63
ทดสอบวิชาเฉพาะ 7 – 8 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 9 เม.ย. 63
สอบสัมภาษณ์ 17 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 22 เม.ย. 63
ทประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 27 เม.ย. 63

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (Admission 1)

ขั้นตอน กำหนดการ
รับสมัคร 17 – 27 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 8 พ.ค. 63
สอบสัมภาษณ์ 13 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 17 พ.ค. 63

รอบที่ 4 การรับกลางร่วมกัน (Admission 2)

ขั้นตอน กำหนดการ
รับสมัคร 7 – 20 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 29 พ.ค. 63
สอบสัมภาษณ์ 2 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 7 มิ.ย. 63

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission)

ขั้นตอน กำหนดการ
รับสมัครและคัดเลือก 9 – 30 มิ.ย. 63
ประกาศผล มหาวิทยาลัยกำหนด
ยืนยันสิทธิ์ มหาวิทยาลัยกำหนด
สัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยกำหนด
สละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยกำหนด

ติดตามข่าวสารการรับสมัคร หรือสอบถามเพิ่มเติม

สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2218 0209
โทรสาร 0 2218 0208
เว็บไซต์ http://www.admissions.chula.ac.th/

ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2218 3719
โทรสาร 0 2218 3700
อีเมล directadmission@chula.ac.th
เว็บไซต์ https://tcas.atc.chula.ac.th/
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น.

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X