การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

การรับสมัครด้วยระบบ TCAS (Thai University Center Admission System) คือ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เริ่มใช้ครั้งแรกในปีการศึกษา 2561 ตามประกาศของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกอบด้วยการคัดเลือก 5 รอบ ได้แก่

รอบที่ 1 การคัดเลือกด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

การคัดเลือกรอบที่ 1 พิจารณาจากผลงานในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน

ขั้นตอน กำหนดการ
สถาบันอุดมศึกษา กำหนดวิธีการ เกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้สมัคร ภายในเดือน พ.ย. 61
ผู้สมัครยื่น Portfolio ให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการคัดเลือกผู้สมัคร 3 – 15 ธ.ค. 61
การสอบสัมภาษณ์ 11 ม.ค. 62
สถาบันอุดมศึกษาส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าระบบ TCAS ภายใน 26 ม.ค. 62
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS 30 – 31 ม.ค. 62
ทปอ. ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ให้สถาบันอุดมศึกษา เพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อไป 5 ก.พ. 62

รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (สอบข้อเขียน)

การคัดเลือกรอบที่ 2 เป็นการรับแบบโควตาสำหรับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ หรือ รอบเขตการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

ขั้นตอน กำหนดการ
สถาบันอุดมศึกษาประกาศเกณฑ์การสอบ และประกาศการรับสมัครก่อนเวลาที่มีการสอบได้ อาจมีการใช้ข้อสอบกลาง ภายในเดือน ม.ค. 62
การรับสมัคร 4 – 13 ก.พ. 62
การสอบวิชาเฉพาะที่จุฬาฯ จัดสอบ 9 – 10 มี.ค. 62
สถาบันอุดมศึกษาส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าระบบ TCAS ภายใน 22 เม.ย. 62
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS 24 – 25 เม.ย. 62
ทปอ. ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ให้สถาบันอุดมศึกษา เพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อไป 27 เม.ย. 62

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

การคัดเลือกรอบที่ 3 เป็นการคัดเลือกนักเรียนที่อยู่ในโครงการ กสพท. (กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย), โครงการอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ขั้นตอน กำหนดการ
สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งรายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครให้ ทปอ. ภายในเดือน มี.ค. 62
สมัครผ่านระบบ TCAS และชำระเงินค่าสมัครตามจำนวนสาขาวิชาที่เลือก (สูงสุดได้ 6 สาขาวิชา) 17 -29 เม.ย. 62
ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 9 พ.ค. 62
การสอบสัมภาษณ์ 10 – 14 พ.ค. 62
สถาบันอุดมศึกษาส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าระบบ TCAS 15 พ.ค. 62
ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 3 17 พ.ค. 62

รอบที่ 4 การรับแบบ Admission

ขั้นตอน กำหนดการ
สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งรายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครให้ ทปอ. ภายในเดือน เม.ย. 62
ทปอ. รับสมัคร Admission ผ่านระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ของ ทปอ. 9 -19 พ.ค. 62
ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 29 พ.ค. 62
ผู้สมัครสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 31 พ.ค. – 4 มิ.ย. 62
สถาบันอุดมศึกษาส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจากการสอบสัมภาษณ์ 6 มิ.ย. 62
ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 4 7 มิ.ย. 62

รอบที่ 5 การรับตรงแบบอิสระ

ขั้นตอน กำหนดการ
สถาบันอุดมศึกษาประกาศเกณฑ์การรับสมัครและดำเนินการคัดเลือก ภายในเดือน พ.ค. 62
การรับสมัคร 30 พ.ค. – 10 มิ.ย. 62
การสอบสัมภาษณ์ 11 – 14 มิ.ย. 62
สถาบันอุดมศึกษาส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าระบบ TCAS 15 มิ.ย. 62
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS 17 – 18 มิ.ย. 62
สถาบันอุดมศึกษาประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 5 20 มิ.ย. 62

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X