การสมัคร

การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

การรับสมัครด้วยระบบ TCAS (Thai University Center Admission System) คือ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เริ่มใช้ครั้งแรกในปีการศึกษา 2561 ตามประกาศของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกอบด้วยการคัดเลือก 5 รอบ ได้แก่

รอบที่ 1 การคัดเลือกด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

การคัดเลือกรอบที่ 1 พิจารณาจากผลงานในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน

ขั้นตอน กำหนดการ
สถาบันอุดมศึกษา กำหนดวิธีการ เกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้สมัคร 22 ธ.ค. 60 - 28 ก.พ. 61
ผู้สมัครยื่น Portfolio ให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการคัดเลือกผู้สมัคร 22 ธ.ค. 60 - 28 ก.พ. 61
สถาบันอุดมศึกษาส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ ทปอ. ภายใน 15 มี.ค. 61
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) 19 - 22 มี.ค. 61
ทปอ. ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ให้สถาบันอุดมศึกษา เพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อไป 26 มี.ค. 61

รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (สอบข้อเขียน)

การคัดเลือกรอบที่ 2 เป็นการรับแบบโควตาสำหรับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ หรือ รอบเขตการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

ขั้นตอน กำหนดการ
สถาบันอุดมศึกษาประกาศเกณฑ์การสอบ และประกาศการรับสมัครก่อนเวลาที่มีการสอบได้ อาจมีการใช้ข้อสอบกลาง ธ.ค. 60 - เม.ย. 61
สถาบันอุดมศึกษาส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ ทปอ. ภายใน 30 เม.ย. 61
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) 3 - 6 พ.ค. 61
ทปอ. ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ให้สถาบันอุดมศึกษา เพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อไป 8 พ.ค. 61

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

การคัดเลือกรอบที่ 3 เป็นการคัดเลือก นักเรียนที่อยู่ในโครงการ กสพท. (กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย), โครงการอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ขั้นตอน กำหนดการ
สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งรายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครให้ ทปอ. ภายใน 12 เม.ย. 61
ทปอ. เป็นส่วนกลางในการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ tcas.cupt.net 9 - 13 พ.ค. 61
สถาบันอุดมศึกษาส่งรายชื่อนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปี 1-2 ให้ ทปอ. (ถ้ามี) 8 พ.ค. 61
ชำระค่าสมัคร 9 - 14 พ.ค. 61
สถาบันอุดมศึกษาส่งวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายให้ ทปอ. ภายใน 15 พ.ค. 61
ทปอ. ส่งข้อมูลการสมัครให้สถาบันอุดมศึกษา 16 พ.ค. 61
สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการประมวลผล และจัดส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ ทปอ. 23 พ.ค. 61
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) 26 - 28 พ.ค. 61
ทปอ. ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ให้สถาบันอุดมศึกษา เพื่อสัมภาษณ์ 30 พ.ค. 61
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ที่สถาบันอุดมศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ 4 - 5 มิ.ย. 61
สถาบันอุดมศึกษาส่งรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ให้ ทปอ. 6 มิ.ย. 61
ทปอ. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ 8 มิ.ย. 61

รอบที่ 4 การรับแบบ Admission

ขั้นตอน กำหนดการ
สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งรายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครให้ ทปอ. ภายใน 30 ม.ค. 61
ทปอ. จัดทำระเบียบการรับสมัคร ตารางองค์ประกอบ และเกณฑ์การคัดเลือก ภายใน 3 พ.ค. 61
ทปอ. รับสมัคร Admission ที่เว็บไซต์ของ ทปอ. 6 -10 มิ.ย. 61
ชำระค่าสมัคร 6 - 11 มิ.ย. 61
สถาบันอุดมศึกษาส่งวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายให้ ทปอ. 20 มิ.ย. 61
สถาบันอุดมศึกษาส่งจำนวนรับเพิ่มเติมให้ ทปอ. (ถ้ามี)
ตัดสิทธิ์ผ่านระบบ (Clearing House) รอบที่ 1 - 3 ภายใน 13 มิ.ย. 61
ประกาศคะแนน รายชื่อผู้ถูกตัดสิทธิ์ และรายชื่อนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 15 - 18 มิ.ย. 61
ทปอ. ประมวลผลคะแนน ภายใน 26 มิ.ย. 61
ประกาศผลการคัดเลือก 28 มิ.ย. 61
ทปอ. ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้สถาบันอุดมศึกษา ภายใน 30 มิ.ย. 61
ผู้สมัครสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 4 - 6 ก.ค. 61
สถาบันอุดมศึกษาส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้ ทปอ. 8 ก.ค. 61
ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 13 ก.ค. 61

รอบที่ 5 การรับตรงแบบอิสระ

ขั้นตอน กำหนดการ
สถาบันอุดมศึกษาประกาศเกณฑ์การรับสมัครและดำเนินการคัดเลือก ก.ค. 61
สถาบันอุดมศึกษาส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ ทปอ. ก.ค. 61

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X