สมัครรับข่าวจุฬาฯ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดให้บริการการการสมัครรับข่าวสารจุฬาฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อติดตามข่าวสาร ประกาศ และกิจกรรมที่น่าสนใจของจุฬาฯ ท่านที่สนใจสามารถเลือกลงทะเบียนสมัครรับข่าวสารจุฬาฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะส่งเป็นประจำทุกเดือน ข้อความสั้นผ่านโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ท่านที่สนใจรับข่าวสารจุฬาฯ

สอบถามเพิ่มเติม

กลุ่มภารกิจสื่อสารนานาชาติ (CICC)

ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ

โทรศัพท์ 0 2218 3280
อีเมล cicc@chula.ac.th

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X