การประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยกฎหมายอาญาในกลุ่มประเทศอาเซียน

เสวนา เรื่อง “โจทย์วิจัยทางการอุดมศึกษา: มุมมองของผู้ใช้ผลการวิจัย”

นิทรรศการ ເບິ່ງຮູບແຕ້ມ ແນມຮູບເງົາ ເລົ່າສັງຄົມ เบิ่งรูปแต้ม แนมรูปเงา เล่าสังคม

เสวนาและแถลงข่าวมาตรการลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในจุฬาฯ

จุฬาฯ เปิดรับนิสิตปริญญาโท “เศรษฐศาสตร์แรงงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์”

เปิดตัว “ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน”

อบรมเรื่อง “ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี 5G”

เสวนา “ความเป็นมาและสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพือเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. …. ” ฉบับผ่านความเห็นชอบสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

หลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม จุฬาฯ เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท ประจำปี 2562

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 17 นักวิชาการแสดงทัศนะ “พ.ร.บ. มั่นคงไซเบอร์ ’62 คุ้มกันหรือควบคุมพื้นที่ออนไลน์”

ขอเชิญชมละครเวทีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ เรื่อง ” หลิน หงษ์ เหลา หลง “

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 18 เรื่อง “เข้าใจปัญหาเยาวชนกับภาวะซึมเศร้า”

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X