คณะครุศาสตร์

Faculty of Education

“ความเรืองปัญญาและคุณธรรม” คือมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตครุศาสตร์

รู้จักคณะ

สถาบันผลิตครูและนักการศึกษาชั้นนำอันดับหนึ่งของประเทศ* มุ่งสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการนวัตกรรมทางการศึกษาที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาต่างๆ  อาทิ การศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา จิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา ธุรกิจศึกษา ฯลฯ รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ Teaching English as a Foreign Language (TEFL) ในระดับปริญญาโทด้วย

*จัดอันดับโดย The QS World University Rankings ประจำปี พ.ศ. 2559 เฉพาะในสาขาวิชาการศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • ภาควิชาของคณะครุศาสตร์ (Faculty of Education)

  คณะครุศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ภาควิชา ได้แก่

  • 1. หลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction)
  • 2. เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา (Educational Communication and Technology)
  • 3. ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา (Art, Music and Dance Education)
  • 4. นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา (Educational Policy, Management, and Leadership)
  • 5. การศึกษาตลอดชีวิต(Lifelong Education)
  • 6. วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา(Educational Research and Psychology)
 • หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) Bachelor of Education (B.Ed.) 10 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1. การศึกษาปฐมวัย* (Early Childhood Education)
  • 2. ประถมศึกษา* (Elementary Education)
  • 3. มัธยมศึกษา* (Secondary Education)
  • 4. สุขศึกษาและพลศึกษา (Health and Physical Education)
  • 5. เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology)
  • 6. ศิลปศึกษา* (Art Education)
  • 7. ดนตรีศึกษา* (Music Education)
  • 8. ธุรกิจศึกษา* (Business Education)
  • 9. การศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-Formal Education)
  • 10. จิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ (Counseling Psychology, Guidance and Special Education)
 • หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) Master of Education (M.Ed.) 21 สาขาวิชาได้แก่

  • 1. การศึกษาปฐมวัย(Early Childhood Education)
  • 2. ประถมศึกษา (Elementary Education)
  • 3. พลศึกษา (Physical Education)
  • 4. สุขศึกษาและพลศึกษา (Health and Physical Education)
  • 5. การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (นานาชาติ) (Teaching English as a Foreign Language)
  • 6.การศึกษาคณิตศาสตร์ (Mathematics Education)
  • 7. การสอนภาษาไทย (Teaching Thai Language)
  • 8. การศึกษาวิทยาศาสตร์(Science Education)
  • 9. การสอนสังคมศึกษา (Teaching Social Studies)
  • 10. หลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction)
  • 11. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Educational Technology and Communications)
  • 12. ศิลปศึกษา (Art Education)
  • 13. ดนตรีศึกษา (Music Education)
  • 14. บริหารการศึกษา (Educational Administration)
  • 15. นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร (Supervision and Curriculum Development)
  • 16. พัฒนศึกษา (Development Education)
  • 17. การศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-Formal Education)
  • 18. การวัดและประเมินผลการศึกษา (Educational Measurement and Evaluation)
  • 19. วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา (Educational Research Methodology)
  • 20. สถิติการศึกษา (Educational Statistics)
  • 21. จิตวิทยาการศึกษ (Educational Psychology)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ป.บัณฑิตชั้นสูง) Higher Graduate Diploma (Higher Grad. Dip.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1. การจัดการอุดมศึกษา (นานาชาติ) (Higher Education Management)
 • หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 12 สาขาวิชาได้แก่

  • 1. การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)
  • 2. สุขศึกษาและพลศึกษา (Health and Physical Education)
  • 3. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Educational Technology and Communications)
  • 4. หลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction)
  • 5. ศิลปศึกษา (Art Education)
  • 6. บริหารการศึกษา (Educational Administration)
  • 7. พัฒนศึกษา (Development Education)
  • 8. อุดมศึกษา (Higher Education)
  • 9. การศึกษานอกระบบโรงเรียน(Non-Formal Education)
  • 10. การวัดและประเมินผลการศึกษา (Educational Measurement and Evaluation)
  • 11. วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา (Educational Research Methodology)
  • 12. จิตวิทยาการศึกษา (Educational Psychology)
 • หมายเหตุ

  • * เปิดสอนโปรแกรมเกียรตินิยมด้วย เริ่มรับนิสิตเข้าโปรแกรม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553

ติดต่อคณะ

คณะครุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 2565 กด 0
อีเมล edcu57@gmail.com
เว็บไซต์ portal.edu.chula.ac.th/edu58/index.php
Facebook www.facebook.com/edu.chula
YouTube www.youtube.com/user/edcu57/
Facebook ประชาสัมพันธ์ของคณะ www.facebook.com/pr.educhula

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X