คณะครุศาสตร์

Faculty of Education

“ความเรืองปัญญาและคุณธรรม” คือมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

Faculty of Education

“ความเรืองปัญญาและคุณธรรม” คือมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตครุศาสตร์

รู้จักคณะ

สถาบันผลิตครูและนักการศึกษาชั้นนำอันดับหนึ่งของประเทศ* มุ่งสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการนวัตกรรมทางการศึกษาที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาต่างๆ  อาทิ การศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา จิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา ธุรกิจศึกษา ฯลฯ รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ Teaching English as a Foreign Language (TEFL) ในระดับปริญญาโทด้วย

*จัดอันดับโดย The QS World University Rankings ประจำปี พ.ศ. 2559 เฉพาะในสาขาวิชาการศึกษา

การศึกษาและหลักสูตร

ภาควิชาของคณะครุศาสตร์ (Faculty of Education)

คณะครุศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ภาควิชา ได้แก่

 1. หลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction)
 2. เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา (Educational Communication and Technology)
 3. ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา (Art, Music and Dance Education)
 4. นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา (Educational Policy, Management, and Leadership)
 5. การศึกษาตลอดชีวิต(Lifelong Education)
 6. วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา(Educational Research and Psychology)

หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) Bachelor of Education (B.Ed.) 10 สาขาวิชา ได้แก่

 1. การศึกษาปฐมวัย* (Early Childhood Education)
 2. ประถมศึกษา* (Elementary Education)
 3. มัธยมศึกษา* (Secondary Education)
 4. สุขศึกษาและพลศึกษา (Health and Physical Education)
 5. เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology)
 6. ศิลปศึกษา* (Art Education)
 7. ดนตรีศึกษา* (Music Education)
 8. ธุรกิจศึกษา* (Business Education)
 9. การศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-Formal Education)
 10. จิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ (Counseling Psychology, Guidance and Special Education)

หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) Master of Education (M.Ed.) 21 สาขาวิชาได้แก่

 1. การศึกษาปฐมวัย(Early Childhood Education)
 2. ประถมศึกษา (Elementary Education)
 3. พลศึกษา (Physical Education)
 4. สุขศึกษาและพลศึกษา (Health and Physical Education)
 5. การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (นานาชาติ) (Teaching English as a Foreign Language)
 6. การศึกษาคณิตศาสตร์ (Mathematics Education)
 7. การสอนภาษาไทย (Teaching Thai Language)
 8. การศึกษาวิทยาศาสตร์(Science Education)
 9. การสอนสังคมศึกษา (Teaching Social Studies)
 10. หลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction)
 11. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Educational Technology and Communications)
 12. ศิลปศึกษา (Art Education)
 13. ดนตรีศึกษา (Music Education)
 14. บริหารการศึกษา (Educational Administration)
 15. นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร (Supervision and Curriculum Development)
 16. พัฒนศึกษา (Development Education)
 17. การศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-Formal Education)
 18. การวัดและประเมินผลการศึกษา (Educational Measurement and Evaluation)
 19. วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา (Educational Research Methodology)
 20. สถิติการศึกษา (Educational Statistics)
 21. จิตวิทยาการศึกษ (Educational Psychology)

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ที่รับผิดชอบโดยคณะ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ป.บัณฑิตชั้นสูง) Higher Graduate Diploma (Higher Grad. Dip.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

 1. การจัดการอุดมศึกษา (นานาชาติ) (Higher Education Management)

หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 12 สาขาวิชาได้แก่

 1. การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)
 2. สุขศึกษาและพลศึกษา (Health and Physical Education)
 3. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Educational Technology and Communications)
 4. หลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction)
 5. ศิลปศึกษา (Art Education)
 6. บริหารการศึกษา (Educational Administration)
 7. พัฒนศึกษา (Development Education)
 8. อุดมศึกษา (Higher Education)
 9. การศึกษานอกระบบโรงเรียน(Non-Formal Education)
 10. การวัดและประเมินผลการศึกษา (Educational Measurement and Evaluation)
 11. วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา (Educational Research Methodology)
 12. จิตวิทยาการศึกษา (Educational Psychology)

หมายเหตุ

 • * เปิดสอนโปรแกรมเกียรตินิยมด้วย เริ่มรับนิสิตเข้าโปรแกรม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553

ติดต่อคณะ

คณะครุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์
0 2218 2565 กด 0

Email
edcu57@gmail.com

เว็บไซต์
https://www.edu.chula.ac.th

Facebook ประชาสัมพันธ์ของคณะ
www.facebook.com/pr.educhula

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย