การศึกษาคณะ วิทยาลัย และสถาบัน

คณะครุศาสตร์

Faculty of Education

"ความเรืองปัญญาและคุณธรรม" คือมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตครุศาสตร์

เข้าสู่เว็บไซต์คณะ

สถาบันผลิตครูและนักการศึกษาชั้นนำอันดับหนึ่งของประเทศ* มุ่งสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการนวัตกรรมทางการศึกษาที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาต่างๆ  อาทิ การศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา จิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา ธุรกิจศึกษา ฯลฯ รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ Teaching English as a Foreign Language (TEFL) ในระดับปริญญาโทด้วย

*จัดอันดับโดย The QS World University Rankings ประจำปี พ.ศ. 2559 เฉพาะในสาขาวิชาการศึกษา

ภาควิชาของคณะครุศาสตร์ (Faculty of Education)

คณะครุศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ภาควิชา ได้แก่

 • 1. หลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction)
 • 2. เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา (Educational Communication and Technology)
 • 3. ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา (Art, Music and Dance Education)
 • 4. นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา (Educational Policy, Management, and Leadership)
 • 5. การศึกษาตลอดชีวิต(Lifelong Education)
 • 6. วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา(Educational Research and Psychology)

หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) Bachelor of Education (B.Ed.) 10 สาขาวิชา ได้แก่

 • 1. การศึกษาปฐมวัย* (Early Childhood Education)
 • 2. ประถมศึกษา* (Elementary Education)
 • 3. มัธยมศึกษา* (Secondary Education)
 • 4. สุขศึกษาและพลศึกษา (Health and Physical Education)
 • 5. เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology)
 • 6. ศิลปศึกษา* (Art Education)
 • 7. ดนตรีศึกษา* (Music Education)
 • 8. ธุรกิจศึกษา* (Business Education)
 • 9. การศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-Formal Education)
 • 10. จิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ (Counseling Psychology, Guidance and Special Education)

หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) Master of Education (M.Ed.) 21 สาขาวิชาได้แก่

 • 1. การศึกษาปฐมวัย(Early Childhood Education)
 • 2. ประถมศึกษา (Elementary Education)
 • 3. พลศึกษา (Physical Education)
 • 4. สุขศึกษาและพลศึกษา (Health and Physical Education)
 • 5. การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (นานาชาติ) (Teaching English as a Foreign Language)
 • 6.การศึกษาคณิตศาสตร์ (Mathematics Education)
 • 7. การสอนภาษาไทย (Teaching Thai Language)
 • 8. การศึกษาวิทยาศาสตร์(Science Education)
 • 9. การสอนสังคมศึกษา (Teaching Social Studies)
 • 10. หลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction)
 • 11. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Educational Technology and Communications)
 • 12. ศิลปศึกษา (Art Education)
 • 13. ดนตรีศึกษา (Music Education)
 • 14. บริหารการศึกษา (Educational Administration)
 • 15. นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร (Supervision and Curriculum Development)
 • 16. พัฒนศึกษา (Development Education)
 • 17. การศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-Formal Education)
 • 18. การวัดและประเมินผลการศึกษา (Educational Measurement and Evaluation)
 • 19. วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา (Educational Research Methodology)
 • 20. สถิติการศึกษา (Educational Statistics)
 • 21. จิตวิทยาการศึกษ (Educational Psychology)

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ที่รับผิดชอบโดยคณะ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ป.บัณฑิตชั้นสูง) Higher Graduate Diploma (Higher Grad. Dip.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

 • 1. การจัดการอุดมศึกษา (นานาชาติ) (Higher Education Management)

หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 12 สาขาวิชาได้แก่

 • 1. การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)
 • 2. สุขศึกษาและพลศึกษา (Health and Physical Education)
 • 3. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Educational Technology and Communications)
 • 4. หลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction)
 • 5. ศิลปศึกษา (Art Education)
 • 6. บริหารการศึกษา (Educational Administration)
 • 7. พัฒนศึกษา (Development Education)
 • 8. อุดมศึกษา (Higher Education)
 • 9. การศึกษานอกระบบโรงเรียน(Non-Formal Education)
 • 10. การวัดและประเมินผลการศึกษา (Educational Measurement and Evaluation)
 • 11. วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา (Educational Research Methodology)
 • 12. จิตวิทยาการศึกษา (Educational Psychology)

หมายเหตุ

 • * เปิดสอนโปรแกรมเกียรตินิยมด้วย เริ่มรับนิสิตเข้าโปรแกรม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553

ติดต่อคณะ

คณะครุศาสตร์

โทรศัพท์ 0 2218 2565 กด 0
อีเมล edcu57@gmail.com
เว็บไซต์ portal.edu.chula.ac.th/edu58/index.php
Facebook www.facebook.com/edu.chula
YouTube www.youtube.com/user/edcu57/
Facebook ประชาสัมพันธ์ของคณะ www.facebook.com/pr.educhula

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X