รู้จักจุฬาฯวิสัยทัศน์ของผู้บริหารคณะผู้บริหาร

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

อธิการบดี

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X