ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

อธิการบดี

0 2218 3302

bundhit.e@chula.ac.th

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X