รู้จักจุฬาฯวิสัยทัศน์ของผู้บริหารคณะผู้บริหาร

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

อธิการบดี

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X