พิพิธภัณฑ์สมุนไพร

ภูมิปัญญาแห่งบรรพชน

พิพิธภัณฑ์สมุนไพร

พิพิธภัณฑ์สมุนไพร

ภูมิปัญญาแห่งบรรพชน

เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์

อำนวยการจัดตั้งโดยรองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2538 ในชื่อเดิมว่า “พิพิธภัณฑ์เครื่องยาไทยและประวัติเภสัชกรรมไทย” โดยมี Institute of Oriental Medicine Research, Toyama Medical and Pharmaceutical University ประเทศญี่ปุ่น เป็น sister institute ต่อมาได้มีการจัดสรรพื้นที่ชั้น 3 ของอาคารโอสถศาลาให้ใช้เป็นพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์สมุนไพรในปัจจุบัน และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2544

ภายในได้รวบรวม จัดแสดงตัวอย่างสมุนไพรของไทยและต่างประเทศ รูปเคารพ ตำรายา เครื่องมือในการผลิตยาสมัยโบราณ ข้อมูลวิวัฒนาการในการผลิตและการใช้ยาของไทย และเรื่องราวเกี่ยวกับยาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงและศึกษาความรู้ของผู้เรียนและผู้ที่สนใจ

ติดต่อพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์สมุนไพร

อาคารโอสถศาลา ชั้น 3 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์
0 2218 8353
0 2218 8357

เวลาทำการ
วันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 9.00-12.00 น.

ค่าเข้าชม
20 บาท

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย