พิพิธภัณฑ์สมุนไพร

ภูมิปัญญาแห่งบรรพชน

เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์

อำนวยการจัดตั้งโดยรองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2538 ในชื่อเดิมว่า “พิพิธภัณฑ์เครื่องยาไทยและประวัติเภสัชกรรมไทย” โดยมี Institute of Oriental Medicine Research, Toyama Medical and Pharmaceutical University ประเทศญี่ปุ่น เป็น sister institute ต่อมาได้มีการจัดสรรพื้นที่ชั้น 3 ของอาคารโอสถศาลาให้ใช้เป็นพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์สมุนไพรในปัจจุบัน และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2544

ภายในได้รวบรวม จัดแสดงตัวอย่างสมุนไพรของไทยและต่างประเทศ รูปเคารพ ตำรายา เครื่องมือในการผลิตยาสมัยโบราณ ข้อมูลวิวัฒนาการในการผลิตและการใช้ยาของไทย และเรื่องราวเกี่ยวกับยาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงและศึกษาความรู้ของผู้เรียนและผู้ที่สนใจ

ติดต่อพิพิธภัณฑ์ / หน่วยงาน

พิพิธภัณฑ์สมุนไพร

อาคารโอสถศาลา ชั้น 3 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์ 0 2218 8353 , 0 2218 8357
เวลาทำการ วันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 9.00-12.00 น.
ค่าเข้าชม 20 บาท

บริการสังคม

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X