ข่าวสารจุฬาฯ

ครุศาสตร์ จุฬาฯ สัมมนาออนไลน์ “เตรียมพร้อม ครูวิทย์สู่การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ”

สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ  ขอเชิญร่วมการสัมมนาออนไลน์เรื่อง  “เตรียมพร้อมครูวิทย์สู่การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ” ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

โดยมี ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.นาฏฤดี จิตรรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุจิปุลิ โรงเรียนแนวคิดใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากร

ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCZuSLmEiGUAAsoWJOa4_g56gS1IL1J9Ws1KB6NYFRswBBJQ/viewform

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ scied.cu.seminar64@gmail.com


ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย