วีดิทัศน์

Soเชี่ยว EP51 ผู้สูงอายุมีแนวโน้มจะเชื่อเรื่องราวบนโลกออนไลน์มากกว่าคนวัยอื่น จริงหรือไม่


จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย