วีดิทัศน์

Soเชี่ยว EP85 มีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อ HIV โดยไม่ได้ป้องกัน มีโอกาสที่จะไม่ติดเชื้อ จริงหรือไม่


จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย