VIDEO

Soเชี่ยว EP85 มีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อ HIV โดยไม่ได้ป้องกัน มีโอกาสที่จะไม่ติดเชื้อ จริงหรือไม่

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X