วีดิทัศน์

Soเชี่ยว EP85 มีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อ HIV โดยไม่ได้ป้องกัน มีโอกาสที่จะไม่ติดเชื้อ จริงหรือไม่


ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย