คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

Faculty of Commerce and Accountancy

The Pillar of the Kingdom in Business Education เสาหลักแห่งแผ่นดินด้านการศึกษาทางธุรกิจ มุ่งมั่นสู่การเป็น “Flagship for Life” ของสังคมไทย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

Faculty of Commerce and Accountancy

The Pillar of the Kingdom in Business Education เสาหลักแห่งแผ่นดินด้านการศึกษาทางธุรกิจ มุ่งมั่นสู่การเป็น “Flagship for Life” ของสังคมไทย

รู้จักคณะ

“Chulalongkorn Business School” หรือ CBS สถาบันการศึกษาบริหารธุรกิจแห่งแรกของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาซึ่งสังกัดภาควิชาต่าง ๆ อาทิ ภาควิชาการบัญชี พาณิชยศาสตร์ การธนาคารและการเงิน การตลาด และสถิติ รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ Business Administration ในระดับปริญญาตรี โท และเอกด้วย

การศึกษาและหลักสูตร

ภาควิชาของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (Faculty of Commerce and Accountancy)

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีประกอบด้วย 5 ภาควิชา ได้แก่

 1. การบัญชี (Accounting)
 2. พาณิชยศาสตร์ (Commerce)
 3. การธนาคารและการเงิน (Banking and Finance)
 4. การตลาด (Marketing)
 5. สถิติ (Statistics)

หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

1. บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) Bachelor of Accountancy (B.Acc.) 1 สาขาวิชาได้แก่

 • 1.1 การบัญชี (Accounting)

2. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) Bachelor of Business Administration (B.B.A.) 5 สาขาวิชาได้แก่

 • 2.1 การจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ (Entrepreneurial Management)
 • 2.2 ระบบสารสนเทศทางการจัดการ (Management Information Systems)
 • 2.3 การธนาคารและการเงิน (Banking and Finance)
 • 2.4 การตลาด (Marketing)
 • 2.5 การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (International Logistics Management)

3. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) Bachelor of Business Administration (B.B.A.) 2 สาขาวิชา ได้แก่

 • 3.1 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)* (International Business Management)
 • 3.2. การบัญชี (นานาชาติ) * (Accounting)

4. สถิติศาสตรบัณฑิต (สต.บ.) Bachelor of Science (Statistics) [B.S. (Statistics)] 3 สาขาวิชาได้แก่

 • 4.1 สถิติและวิทยาการข้อมูล (Statistics and Data Science)
 • 4.2 การประกันภัย (Insurance)
 • 4.3 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ (Information Technology for Business)

หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

1. บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) Master of Accountancy (M.Acc.)

2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) Master of Arts (M.A.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

 • 2.1 การบัญชี (Accountancy)

3. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) Master of Business Administration (M.B.A.) 3 สาขาวิชา ได้แก่

 • 3.1 บริหารธุรกิจ (Business Administration)
 • 3.2 การจัดการการบิน (Aviation Management)
 • 3.3 การจัดการโรงพยาบาลและการรักษาสุขภาพ (Hospital and Health Care Management)

4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) Master of Science (M.S.) / (M.Sc.) 8 สาขาวิชา ได้แก่

 • 4.1 สถิติ (Statistics)
 • 4.2 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology in Business)
 • 4.3 การประกันภัย (Insurance)
 • 4.4 การเงิน (ภาษาอังกฤษ) (Finance)
 • 4.5 การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ (Business Software Development)
 • 4.6 การตลาด (Marketing)
 • 4.7 การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
 • 4.8 วิศวกรรมการเงิน (Financial Engineering) (ภาษาอังกฤษ/สหสาขาวิชา)

5. การจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) Master of Management (M.M.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

 • 5.1 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ* (นานาชาติ) (International Business Management)

หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

1. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.) Doctor of Philosophy (Accountancy) [Ph.D.(Acc.)] 1 สาขาวิชาได้แก่

 • 1.1 การบัญชี (Accountancy)

2. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) Doctor of Business Administration (D.B.A. 3 สาขาวิชาได้แก่

 • 2.1 การจัดการ (Management)
 • 2.2 การเงิน (Finance)
 • 2.3 การตลาด (Marketing)

3. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 2 สาขาวิชา ได้แก่

 • 3.1 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ** (ภาษาอังกฤษ) (Information Technology in Business)
 • 3.2 การเงินเชิงปริมาณ (ภาษาอังกฤษ) (Quantitative Finance)

หมายเหตุ

 • * สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศระดับปริญญาโทรับผิดชอบโดยภาควิชาพาณิชยศาสตร์

ติดต่อคณะ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารไชยยศสมบัติ 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์
0 2218 5758

เว็บไซต์
www.cbs.chula.ac.th

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย