คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

Faculty of Commerce and Accountancy

The Pillar of the Kingdom in Business Education

เสาหลักแห่งแผ่นดินด้านการศึกษาทางธุรกิจ มุ่งมั่นสู่การเป็น “Flagship for Life” ของสังคมไทย

รู้จักคณะ

“Chulalongkorn Business School” หรือ CBS สถาบันการศึกษาบริหารธุรกิจแห่งแรกของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาซึ่งสังกัดภาควิชาต่าง ๆ อาทิ ภาควิชาการบัญชี พาณิชยศาสตร์ การธนาคารและการเงิน การตลาด และสถิติ รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ Business Administration ในระดับปริญญาตรี โท และเอกด้วย

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • ภาควิชาของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (Faculty of Commerce and Accountancy)

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีประกอบด้วย 5 ภาควิชา ได้แก่

  • 1. การบัญชี (Accounting)
  • 2. พาณิชยศาสตร์ (Commerce)
  • 3. การธนาคารและการเงิน (Banking and Finance)
  • 4. การตลาด (Marketing)
  • 5. สถิติ (Statistics)
 • หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  1. บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) Bachelor of Accountancy (B.Acc.) 1 สาขาวิชาได้แก่

  • 1.1 การบัญชี (Accounting)

  2. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) Bachelor of Business Administration (B.B.A.) 5 สาขาวิชาได้แก่

  • 2.1 การจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ (Entrepreneurial Management)
  • 2.2 ระบบสารสนเทศทางการจัดการ (Management Information Systems)
  • 2.3 การธนาคารและการเงิน (Banking and Finance)
  • 2.4 การตลาด (Marketing)
  • 2.5 การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (International Logistics Management)

  3. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) Bachelor of Business Administration (B.B.A.) 2 สาขาวิชา ได้แก่

  • 3.1 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)* (International Business Management)
  • 3.2. การบัญชี (นานาชาติ) * (Accounting)

  4. สถิติศาสตรบัณฑิต (สต.บ.) Bachelor of Science (Statistics) [B.S. (Statistics)] 6 สาขาวิชาได้แก่

  • 4.1 สถิติประยุกต์ (Applied Statistics)
  • 4.2 สถิติคณิตศาสตร์ (Mathematical Statistics)
  • 4.3 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ (Information Technology for Business)
  • 4.4 ประกันภัย (Insurance)
  • 4.5 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ (Information Technology for Business)
  • 4.6 ประกันภัย (Insurance)
 • หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  1. บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) Master of Accountancy (M.Acc.)

  2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) Master of Arts (M.A.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 2.1 การบัญชี (Accountancy)

  3. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) Master of Business Administration (M.B.A.) 3 สาขาวิชา ได้แก่

  • 3.1 บริหารธุรกิจ (Business Administration)
  • 3.2 การจัดการการบิน (Aviation Management)
  • 3.3 การจัดการโรงพยาบาลและการรักษาสุขภาพ (Hospital and Health Care Management)

  4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) Master of Science (M.S.) / (M.Sc.) 8 สาขาวิชา ได้แก่

  • 4.1 สถิติ (Statistics)
  • 4.2 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology in Business)
  • 4.3 การประกันภัย (Insurance)
  • 4.4 การเงิน (ภาษาอังกฤษ) (Finance)
  • 4.5 การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ (Business Software Development)
  • 4.6 การตลาด (Marketing)
  • 4.7 การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
  • 4.8 วิศวกรรมการเงิน (Financial Engineering) (ภาษาอังกฤษ/สหสาขาวิชา)

  5. การจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) Master of Management (M.M.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 5.1 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ* (นานาชาติ) (International Business Management)
 • หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  1. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.) Doctor of Philosophy (Accountancy) [Ph.D.(Acc.)] 1 สาขาวิชาได้แก่

  • 1.1 การบัญชี (Accountancy)

  2. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) Doctor of Business Administration (D.B.A. 3 สาขาวิชาได้แก่

  • 2.1 การจัดการ (Management)
  • 2.2 การเงิน (Finance)
  • 2.3 การตลาด (Marketing)

  3. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 2 สาขาวิชา ได้แก่

  • 3.1 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ** (ภาษาอังกฤษ) (Information Technology in Business)
  • 3.2 การเงินเชิงปริมาณ (ภาษาอังกฤษ) (Quantitative Finance)
 • หมายเหตุ

  • * สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศระดับปริญญาโทรับผิดชอบโดยภาควิชาพาณิชยศาสตร์

หน่วยบริการสังคม

ศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม

เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์และทักษะทางการบริหาร และเป็นที่ปรึกษา อันจะส่งผลให้เกิดศักยภาพตลอดจนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานมากขึ้น

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

อาคารไชยยศสมบัติ 2 ชั้น 1
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2218 5759 – 60
อีเมล tcenter@cbs.chula.ac.th
เว็บไซต์ tcenter.acc.chula.ac.th/consul.html

ติดต่อคณะ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารไชยยศสมบัติ 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 5758
อีเมล deanoffice@cbs.chula.ac.th
เว็บไซต์ www.cbs.chula.ac.th
Facebook www.facebook.com/CBSChula
Twitter twitter.com/cbschula

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X