คณะพยาบาลศาสตร์

Faculty of Nursing

บุกเบิกความรู้ใหม่ทางการพยาบาล สร้างปัญญาและถ่ายโอนองค์ความรู้สู่สาธารณะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาวิชาชีพพยาบาลในระดับชาติและนานาชาติ

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

Faculty of Nursing

บุกเบิกความรู้ใหม่ทางการพยาบาล สร้างปัญญาและถ่ายโอนองค์ความรู้สู่สาธารณะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาวิชาชีพพยาบาลในระดับชาติและนานาชาติ

รู้จักคณะ

สถาบันการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์การบริการด้านสุขภาพของประชาชน เพื่อสามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีสุขภาพอนามัยที่ดี เปิดสอนระดับปริญญาโทในสาขาวิชาต่าง ๆ  อาทิ การบริหารการพยาบาล การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช พยาบาลศาสตร์ และการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ Nursing Science ในระดับปริญญาเอก ตลอดจนหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับการพยาบาลเฉพาะทางและการพยาบาลขั้นสูงด้วย

การศึกษาและหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) Master of Nursing Science (M.N.S.) 4 สาขาวิชา ได้แก่

  1. การบริหารการพยาบาล (Nursing Administration)
  2. การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (Mental Health and Psychiatric Nursing)
  3. พยาบาลศาสตร์ (Nursing Science)

หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พย.ด.) Doctor Of Philosophy (Ph.D.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  1. พยาบาลศาสตร์ (นานาชาติ) (Nursing Science)

ติดต่อคณะ

คณะพยาบาลศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย