คณะพยาบาลศาสตร์

Faculty of Nursing

บุกเบิกความรู้ใหม่ทางการพยาบาล สร้างปัญญาและถ่ายโอนองค์ความรู้สู่สาธารณะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาวิชาชีพพยาบาลในระดับชาติและนานาชาติ

รู้จักคณะ

สถาบันการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์การบริการด้านสุขภาพของประชาชน เพื่อสามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีสุขภาพอนามัยที่ดี เปิดสอนระดับปริญญาโทในสาขาวิชาต่าง ๆ  อาทิ การบริหารการพยาบาล การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช พยาบาลศาสตร์ และการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ Nursing Science ในระดับปริญญาเอก ตลอดจนหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับการพยาบาลเฉพาะทางและการพยาบาลขั้นสูงด้วย

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) Master of Nursing Science (M.N.S.) 4 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1. การบริหารการพยาบาล (Nursing Administration)
  • 2. การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (Mental Health and Psychiatric Nursing)
  • 3. พยาบาลศาสตร์ (Nursing Science)
 • หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พย.ด.) Doctor Of Philosophy (Ph.D.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1. พยาบาลศาสตร์ (นานาชาติ) (Nursing Science)

ติดต่อคณะ

คณะพยาบาลศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X