การศึกษาคณะ วิทยาลัย และสถาบัน

คณะแพทยศาสตร์

Faculty of Medicine

สถาบันต้นแบบทางการแพทย์ที่มีคุณธรรมและมาตรฐานระดับนานาชาติ สร้างงานวิจัยที่มีคุณค่า และให้บริการทางการแพทย์และวิชาการตอบแทนสังคม

เข้าสู่เว็บไซต์คณะ

แหล่งผลิตบัณฑิตและแพทย์เฉพาะทาง มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาซึ่งสังกัดภาควิชาต่าง ๆ อาทิ ภาควิชาชีวเคมี พยาธิวิทยา สรีรวิทยา วิสัญญีวิทยา จักษุวิทยา ศัลยศาสตร์ ฯลฯ  รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ Clinical Sciences และ Medical Sciences ในระดับบัณฑิตศึกษาด้วย

ภาควิชาของคณะแพทยศาสตร์(Faculty of Medicine)

คณะแพทยศาสตร์ประกอบด้วย 21 ภาควิชา ได้แก่

 • 1. กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy)
 • 2. จิตเวชศาสตร์ (Psychiatry)
 • 3. จุลชีววิทยา (Microbiology)
 • 4. นิติเวชศาสตร์ (Forensic Medicine)
 • 5. ปรสิตวิทยา (Parasitology)
 • 6. พยาธิวิทยา (Pathology)
 • 7. เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม (Preventive and Social Medicine)
 • 8. สรีรวิทยา (Physiology)
 • 9. กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)
 • 10. จักษุวิทยา (Ophthalmology)
 • 11. ชีวเคมี (Biochemistry)
 • 12. เภสัชวิทยา (Pharmacology)
 • 13. รังสีวิทยา (Radiology)
 • 14. วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology)
 • 15. เวชศาสตร์ชันสูตร(Laboratory Medicine)
 • 16. ศัลยศาสตร์ (Surgery)
 • 17. ออร์โธปิดิกส์ Orthopedics)
 • 18. เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Medicine)
 • 19. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology)
 • 20. โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)
 • 21. อายุรศาสตร์ (Medicine)

หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) Doctor of Medicine (M.D.) หลักสูตร 6 ปี

หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) Master of Science (M.Sc.) 10 สาขาวิชา ได้แก่

 • 1. สุขภาพจิต (Mental Health)
 • 2. ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ (Medical Parasitology)
 • 3. การวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ (Health Research and Management)
 • 4. ชีวเคมีทางการแพทย์ (Medical Biochemistry)
 • 5. ฉายาเวชศาสตร์ (Medical Imaging)
 • 6. อายุรศาสตร์ (Medicine)
 • 7. วิทยาศาสตร์การแพทย์* (Medical Sciences)
 • 8. การพัฒนาสุขภาพ (นานาชาติ) (Health Development) **
 • 9. เวชศาสตร์การกีฬา *** (Sports Medicine)
 • 10. วิทยาศาสตร์การแพทย์ (นานาชาติ) ***** (Medical Sciences)

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ที่รับผิดชอบโดยคณะ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) Higher Graduate Diploma of Clinical Sciences (Higher.Grad.Dip.of Clin. Sc.) 29 สาขาวิชา ได้แก่

 • 1. จิตเวชศาสตร์ (Psychiatry) (2552)
 • 2. จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น (2545) (Child and Adolescent Psychiatry)
 • 3. จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นขั้นสูง (2554) (Advanced Child and Adolescent Psychiatry)
 • 4. นิติเวชศาสตร์ (2555) (Forensic Medicine)
 • 5. พยาธิวิทยา (2552) (Pathology)
 • 6. กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) (2555)
 • 7. จักษุวิทยา (Ophthalmology) (2552)
 • 8. รังสีวิทยา (Radiology) (2552)
 • 9. วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology) (2552)
 • 10. พยาธิวิทยาคลินิก (Clinical Pathology) (2552)
 • 11. ศัลยศาสตร์ทั่วไป (General Surgery) (2547)
 • 12. ศัลยศาสตร์ทั่วไป (General Surgery) (2553)
 • 13. ศัลยศาสตร์ (Surgery) (2553)
 • 14. ประสาทศัลยศาสตร์ (Neurological Surgery) (2552)
 • 15. ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (Urologic Surgery) (2552)
 • 16. ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic Surgery) (2552)
 • 17. ศัลยศาสตร์ทรวงอก (Cardiothoracic Surgery) (2553)
 • 18. กุมารศัลยศาสตร์ (Pediatric Surgery) (2552)
 • 19. ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (Colorectal Surgery) (2552)
 • 20. ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedics) (2552)
 • 21. เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Medicine) (2552)
 • 22. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) (2552)
 • 23. โสต ศอ นาสิกวิทยา (2552) (Otolaryngology)
 • 24. อายุรศาสตร์ทั่วไป (2545) (General Medicine)
 • 25. อายุรศาสตร์ (2552) (Internal Medicine)
 • 26. ตจวิทยา (Dermatology) (2556)
 • 27. เวชศาสตร์ครอบครัว**** (2556) (Family Medicine)
 • 28. โรคลมชัก******* (Epilepsy) (2553)
 • 29. ฟิสิกส์การแพทย์ (2554) (Medical Physics)

หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 7 สาขาวิชา ได้แก่

 • 1. เวชศาสตร์ชุมชน (Community Medicine)
 • 2. การวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ (Health Research and Management)
 • 3. ชีวเคมีทางการแพทย์ (Medical Biochemistry)
 • 4. อายุรศาสตร์ (Medicine)
 • 5. วิทยาศาสตร์การแพทย์****** (Medical Sciences)
 • 6. วิทยาศาสตร์การแพทย์ (นานาชาติ)***** (Medical Sciences)
 • 7. ชีวเวชศาสตร์และชีวเทคโนโลยี (นานาชาติ) ******** (Biomedical Sciences and Biotechnology)

หมายเหตุ

 • * สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีภาควิชาที่รับผิดชอบ 8 ภาควิชา คือ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จุลชีววิทยา ชีวเคมี พยาธิวิทยา เภสัชวิทยา ปรสิตวิทยา สรีรวิทยา และอายุรศาสตร์
 • ** สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพ (นานาชาติ) ไม่สังกัดภาควิชาใดภาควิชาหนึ่ง แต่อยู่ในความรับผิดชอบของ 4 ภาควิชา คือ ภาควิชาสรีรวิทยา ชีวเคมี ออร์โธปิดิกส์ฯ และอายุรศาสตร์ และขอความร่วมมือกับ หน่วยงานในจุฬาฯ 2 หน่วยงาน คือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาลัยการสาธารณสุข
 • *** สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา มีภาควิชาที่รับผิดชอบ 4 ภาควิชา คือ ภาควิชาสรีรวิทยา ชีวเคมี ออร์โธปิดิกส์ฯ และอายุรศาสตร์
 • **** สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว มีภาควิชาที่รับผิดชอบ 8 ภาควิชา คือ ภาควิชาอายุรศาสตร์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู รังสีวิทยา จิตเวชศาสตร์ โสต-นาสิก-ลาริงซ์วิทยา เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม จักษุวิทยา และวิสัญญีวิทยา
 • ***** สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) มีภาควิชาที่รับผิดชอบ 6 ภาควิชา คือ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ชีวเคมี สรีรวิทยา ปรสิตวิทยา เภสัชวิทยา และพยาธิวิทยา
 • ****** สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปริญญาเอก มีภาควิชาที่รับผิดชอบ 6 ภาควิชา คือ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ชีวเคมี สรีรวิทยา ปรสิตวิทยา เภสัชวิทยา และพยาธิวิทยา
 • ******* สาขาวิชาโรคลมชัก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ ภาควิชาอายุรศาสตร์ รังสีวิทยา จิตเวชศาสตร์ และศูนย์โรคลมชัก สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 • ******** สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) มีหน่วยงานรับผิดชอบ 6 ภาควิชา คือ กายวิภาคศาสตร์ ชีวเคมี สรีรวิทยา ปรสิตวิทยา เภสัชวิทยา และจุลชีววิทยาเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ และ School of Biological Sciences, University of Liverpool ประเทศอังกฤษ

ติดต่อคณะ

คณะแพทยศาสตร์

โทรศัพท์ 0 2256 4000, 0 2256 4183, 0 2256 4462
โทรสาร 0 2252 4963
เว็บไซต์ www.md.chula.ac.th
Facebook www.facebook.com/medicine.chulalongkornuniversity/
Twitter twitter.com/prmdcu
YouTube www.youtube.com/channel/UCpBiWk1KHuCKFOLBgswWoOA
Instagram www.instagram.com/prmdcu/

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X