คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering

สถาบันสร้างวิศวกรและนวัตกรรมที่เป็นเลิศสำหรับสังคมโลก

รู้จักคณะ

โรงเรียนวิศวกรรมแห่งแรกและอันดับหนึ่งของประเทศไทย และอันดับต้นๆ ของเอเชีย* มุ่งสร้างวิศวกรที่มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานในระดับนานาชาติ เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาซึ่งสังกัดภาควิชาต่าง ๆ อาทิ ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโลหการ  วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ฯลฯ รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติหลายหลักสูตร เช่น Nano Engineering และ Aerospace Engineering ในระดับปริญญาตรีด้วย

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • ภาควิชาและหน่วยงานของคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกอบด้วย 12 ภาควิชา ดังนี้

  • 1. วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
  • 2. วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)
  • 3. วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
  • 4. วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)
  • 5. วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)
  • 6. วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม (Mining and Petroleum Engineering)
  • 7. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering)
  • 8. วิศวกรรมสำรวจ (Survey Engineering)
  • 9. วิศวกรรมโลหการ (Metallurgical Engineering)
  • 10. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
  • 11. วิศวกรรมนิวเคลียร์ (Nuclear Engineering)
  • 12. วิศวกรรมแหล่งน้ำ (Water Resources Engineering)

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ดังนี้

  • 1. สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ
  • 2. ศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต
  • 3. หน่วยบูรณาการศาสตร์ด้านวิศวกรรม
 • หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) Bachelor of Engineering (B.Eng.) มี 17 สาขาวิชา ประกอบด้วย

  • 1. วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
  • 2. วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)
  • 3. วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
  • 4. วิศวกรรมเรือ (Naval Architecture and Marine Engineering)
  • 5. วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering)
  • 6. วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)
  • 7. วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)
  • 8. วิศวกรรมทรัพยากรธรณี (Georesources Engineering)
  • 9. วิศวกรรมปิโตรเลียม (Petroleum Engineering)
  • 10. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering)
  • 11. วิศวกรรมสำรวจ (Survey Engineering)
  • 12. วิศวกรรมโลหการและวัสดุ (Metallurgical and Materials Engineering)
  • 13. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
  • 14. วิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ) (Nano-Engineering)
  • 15. วิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ) (Automotive Design and Manufacturing Engineering)
  • 16. วิศวกรรมอากาศยาน (หลักสูตรนานาชาติ) (Aerospace Engineering)
  • 17. วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) (Information and Communication Engineering)
 • หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  1. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) Master of Engineering (M.Eng.) 15 สาขาวิชา ประกอบด้วย

  • 1.1 วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
  • 1.2 วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)
  • 1.3 วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
  • 1.4 วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)
  • 1.5 วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)
  • 1.6 วิศวกรรมทรัพยากรธรณีและปิโตรเลียม (หลักสูตรนานาชาติ) (Georesources and Petroleum Engineering)
  • 1.7 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering)
  • 1.8 วิศวกรรมสำรวจ (Survey Engineering)
  • 1.9 วิศวกรรมโลหการและวัสดุ (Metallurgical and Materials Engineering)
  • 1.10 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
  • 1.11 วิศวกรรมนิวเคลียร์ (Nuclear Engineering)
  • 1.12 วิศวกรรมแหล่งน้ำ(Water Resources Engineering)
  • 1.13 การจัดการทางวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (Engineering Management)
  • 1.14 วิศวกรรมชีวเวช (หลักสูตรสหสาขาวิชา) (Biomedical Engineering)
  • 1.15 วิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ (Defense and Engineering Technology)

  2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) Master of Science (M.Sc.) 5 สาขาวิชา ประกอบด้วย

  • 2.1 วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
  • 2.2 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
  • 2.3 เทคโนโลยีนิวเคลียร์ (Nuclear Technology)
  • 2.4 วิศวกรรมชีวเวช (หลักสูตรสหสาขาวิชา) (Biomedical Engineering)
  • 2.5 ระบบสารสนเทศปริภูมิทางวิศวกรรม (Spatial Information System in Engineering) *
 • หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  1. วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 11 สาขาวิชา ประกอบด้วย

  • 1.1 วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) (Civil Engineering)
  • 1.2 วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)
  • 1.3 วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
  • 1.4 วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)
  • 1.5 วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) **
  • 1.6 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering)
  • 1.7 วิศวกรรมสำรวจ (Survey Engineering)
  • 1.8 วิศวกรรมโลหการและวัสดุ (Metallurgical and Materials Engineering) **
  • 1.9 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
  • 1.10 วิศวกรรมนิวเคลียร์ (Nuclear Engineering) **
  • 1.11 วิศวกรรมแหล่งน้ำ(Water Resources Engineering) **

  2. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 1 สาขาวิชา ประกอบด้วย

  • 2.1 วิศวกรรมชีวเวช (หลักสูตรสหสาขาวิชา) (Biomedical Engineering)
 • หมายเหตุ

  • * สาขาวิชาระบบสารสนเทศปริภูมิทางวิศวกรรม จะปิดหลักสูตรตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
  • ** หลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมโลหการและวัสดุ วิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมนิวเคลียร์ ใช้ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษว่า Doctor of Engineering (D.Eng.)

ติดต่อคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 6337
อีเมล info@eng.chula.ac.th
เว็บไซต์ www.eng.chula.ac.th/th/
Facebook www.facebook.com/ChulaEngineering/
Twitter twitter.com/intaniachula
Youtube www.youtube.com/channel/UCRGeAytQbveFYCn1aSwo7Pw
Instagram www.instagram.com/chula_engineering/
Flickr www.flickr.com/photos/chulaengineering

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X