คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering

สถาบันสร้างวิศวกรและนวัตกรรมที่เป็นเลิศสำหรับสังคมโลก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering

สถาบันสร้างวิศวกรและนวัตกรรมที่เป็นเลิศสำหรับสังคมโลก

รู้จักคณะ

โรงเรียนวิศวกรรมแห่งแรกและอันดับหนึ่งของประเทศไทย และอันดับต้นๆ ของเอเชีย* มุ่งสร้างวิศวกรที่มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานในระดับนานาชาติ เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาซึ่งสังกัดภาควิชาต่าง ๆ อาทิ ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโลหการ  วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ฯลฯ รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติหลายหลักสูตร เช่น Nano Engineering และ Aerospace Engineering ในระดับปริญญาตรีด้วย

การศึกษาและหลักสูตร

ภาควิชาและหน่วยงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกอบด้วย 12 ภาควิชา ดังนี้

 1. วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
 2. วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)
 3. วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
 4. วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)
 5. วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)
 6. วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม (Mining and Petroleum Engineering)
 7. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering)
 8. วิศวกรรมสำรวจ (Survey Engineering)
 9. วิศวกรรมโลหการ (Metallurgical Engineering)
 10. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
 11. วิศวกรรมนิวเคลียร์ (Nuclear Engineering)
 12. วิศวกรรมแหล่งน้ำ (Water Resources Engineering)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ดังนี้

 1. สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ
 2. ศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต
 3. หน่วยบูรณาการศาสตร์ด้านวิศวกรรม

หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) Bachelor of Engineering (B.Eng.) มี 17 สาขาวิชา ประกอบด้วย

 1. วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
 2. วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)
 3. วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
 4. วิศวกรรมเรือ (Naval Architecture and Marine Engineering)
 5. วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering)
 6. วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)
 7. วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)
 8. วิศวกรรมทรัพยากรธรณี (Georesources Engineering)
 9. วิศวกรรมปิโตรเลียม (Petroleum Engineering)
 10. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering)
 11. วิศวกรรมสำรวจ (Survey Engineering)
 12. วิศวกรรมโลหการและวัสดุ (Metallurgical and Materials Engineering)
 13. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
 14. วิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ) (Nano-Engineering)
 15. วิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ) (Automotive Design and Manufacturing Engineering)
 16. วิศวกรรมอากาศยาน (หลักสูตรนานาชาติ) (Aerospace Engineering)
 17. วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) (Information and Communication Engineering)

หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

1. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) Master of Engineering (M.Eng.) 15 สาขาวิชา ประกอบด้วย

 • 1.1 วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
 • 1.2 วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)
 • 1.3 วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
 • 1.4 วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)
 • 1.5 วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)
 • 1.6 วิศวกรรมทรัพยากรธรณีและปิโตรเลียม (หลักสูตรนานาชาติ) (Georesources and Petroleum Engineering)
 • 1.7 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering)
 • 1.8 วิศวกรรมสำรวจ (Survey Engineering)
 • 1.9 วิศวกรรมโลหการและวัสดุ (Metallurgical and Materials Engineering)
 • 1.10 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
 • 1.11 วิศวกรรมนิวเคลียร์ (Nuclear Engineering)
 • 1.12 วิศวกรรมแหล่งน้ำ(Water Resources Engineering)
 • 1.13 การจัดการทางวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (Engineering Management)
 • 1.14 วิศวกรรมชีวเวช (หลักสูตรสหสาขาวิชา) (Biomedical Engineering)
 • 1.15 วิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ (Defense and Engineering Technology)

2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) Master of Science (M.Sc.) 5 สาขาวิชา ประกอบด้วย

 • 2.1 วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
 • 2.2 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
 • 2.3 เทคโนโลยีนิวเคลียร์ (Nuclear Technology)
 • 2.4 วิศวกรรมชีวเวช (หลักสูตรสหสาขาวิชา) (Biomedical Engineering)
 • 2.5 ระบบสารสนเทศปริภูมิทางวิศวกรรม (Spatial Information System in Engineering) *

หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

1. วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 11 สาขาวิชา ประกอบด้วย

 • 1.1 วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) (Civil Engineering)
 • 1.2 วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)
 • 1.3 วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
 • 1.4 วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)
 • 1.5 วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) **
 • 1.6 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering)
 • 1.7 วิศวกรรมสำรวจ (Survey Engineering)
 • 1.8 วิศวกรรมโลหการและวัสดุ (Metallurgical and Materials Engineering) **
 • 1.9 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
 • 1.10 วิศวกรรมนิวเคลียร์ (Nuclear Engineering) **
 • 1.11 วิศวกรรมแหล่งน้ำ(Water Resources Engineering) **

2. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 1 สาขาวิชา ประกอบด้วย

 • 2.1 วิศวกรรมชีวเวช (หลักสูตรสหสาขาวิชา) (Biomedical Engineering)

หมายเหตุ

 • * สาขาวิชาระบบสารสนเทศปริภูมิทางวิศวกรรม จะปิดหลักสูตรตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
 • ** หลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมโลหการและวัสดุ วิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมนิวเคลียร์ ใช้ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษว่า Doctor of Engineering (D.Eng.)

ติดต่อคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย