การศึกษาคณะ วิทยาลัย และสถาบัน

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

Faculty of Sports Science

แหล่งสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

เข้าสู่เว็บไซต์คณะ

แหล่งศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้านการกีฬา และสร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรมการออกกำลังกายชั้นนำแห่งเอเชีย ด้วยหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา ที่มุ่งเน้นองค์ความรู้ อาทิ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย การส่งเสริมสุขภาพ และการจัดการกีฬา

หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) Bachelor of Science (Sports Science) B.Sc. (Sports Science) 1 สาขาวิชาได้แก่

 • 1. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (Sports and Exercise Science)

หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) Master of Science (M.Sc.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

 • 1. วิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Science)

หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

 • 1. วิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Science)

หน่วยบริการสังคม

 • ศูนย์ทดสอบวิจัยวัสดุและอุปกรณ์ทางการกีฬา (TRECS)

  เป็นศูนย์ทดสอบคุณภาพและมาตรฐานอุปกรณ์ทางการกีฬาแห่งแรกในประเทศไทยที่สามารถรองรับการทดสอบมาตรฐานของอุปกรณ์กีฬาตามมาตรฐานสากล เป็นไปตามข้อกำหนดของกติกาสหพันธ์กีฬานานาชาติ

  โทรศัพท์ 0 2218 1025
  อีเมล spscmail@chula.ac.th
  เว็บไซต์ www.trecs.spsc.chula.ac.th/contact.php

ติดต่อคณะ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

โทรศัพท์ 0 2218 1032
โทรสาร 0 2218 1032
อีเมล spscmail@chula.ac.th
เว็บไซต์ www.spsc.chula.ac.th

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X