คณะนิติศาสตร์

Faculty of Law

สถาบันการศึกษานิติศาสตร์ชั้นนำ แหล่งความรู้ทางกฎหมายและแหล่งอ้างอิงของประเทศ

คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

Faculty of Law

สถาบันการศึกษานิติศาสตร์ชั้นนำ แหล่งความรู้ทางกฎหมายและแหล่งอ้างอิงของประเทศ

รู้จักคณะ

จัดการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์ที่ทันสมัยต่อความเป็นไปของสากล เท่าทันพลวัตโลก เพื่อพัฒนาความชำนาญเฉพาะสาขาทั้งเชิงปรัชญาและเชิงปฏิบัติ เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาต่าง ๆ  อาทิ กฎหมายแพ่งและอาญา กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายมหาชน รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) และหลักสูตรนานาชาติ Business Law ในระดับปริญญาโทด้วย

การศึกษาและหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  1. นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) Bachelor of Laws (LL.B.)

หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

1. นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) Master of Laws (LL.M.) 3 สาขาวิชาได้แก่

  • 1.1 นิติศาสตร์ (Laws)
  • 1.2 กฎหมายธุรกิจ (นานาชาติ) (Business Law)
  • 1.3 กฎหมายการเงินและภาษีอากร (Finance and Tax Laws)

2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) Master of Arts (M.A.) 1 สาขาวิชาได้แก่

  • 2.1 กฎหมายเศรษฐกิจ (Economic Law)

หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (น.ด.) Doctor of Jurisdical Science (J.S.D.) 1 สาขาวิชาได้แก่

  1. นิติศาสตร์ (Laws)

หน่วยบริการสังคม

ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา

ศึกษาวิจัยกฎหมายที่เป็นอุปสรรคหรือไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเป็นศูนย์กลางแห่งความร่วมมือทางวิชาการในการศึกษาวิจัยกฎหมายและการพัฒนา ดำเนินงานโดยอาศัยหลักความร่วมมือกับต่างประเทศ ภาคเอกชน ภาครัฐบาล และหน่วยงานทางวิชาการอื่น และอาศัยหลักความเป็นกลางมีลักษณะทางวิชาการสหสาขา มีความคล่องตัว เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โทรศัพท์ 0 2218 2017 ต่อ 204
เว็บไซต์ www.law.chula.ac.th/home/page.aspx?id=89

ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน

ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน ให้บริการความช่วยเหลือ คำแนะนำ และคำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางกฎหมาย โดยบุคลากรคณะนิติศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในประเด็นสิทธิและหน้าที่ โดยที่ศูนย์ฯ มีเจ้าหน้าที่ประจำเพื่อให้บริการแก่ประชาชน ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น.

โทรศัพท์ 0 2218 2017 ต่อ 520, 0 2218 2066
อีเมล legalaidcenter@yahoo.com
เว็บไซต์ www.law.chula.ac.th/home/page.aspx?id=90

ศูนย์ส่งเสริมการศึกษากฎหมายฝรั่งเศส

ศึกษาและวิจัยกฎหมายในแต่ละสาขาของประเทศฝรั่งเศสที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนากฎหมายในประเทศไทย รวมถึงบริการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายฝรั่งเศส ตลอดจนประสานงานกับฝ่ายวัฒนธรรมสถานฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เพื่อการเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายฝรั่งเศส

โทรศัพท์ 0 2218 2017 ต่อ 213, 216
อีเมล nitiresearch@yahoo.com
เว็บไซต์ www.law.chula.ac.th/home/page.aspx?id=92

ศูนย์กฎหมายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพลังงาน

ศึกษาและวิจัยกฎหมายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพลังงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากฎหมายให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสภาพการณ์ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

โทรศัพท์ 0 2218 2017 ต่อ 211, 216
อีเมล nitiresearch@yahoo.com
เว็บไซต์ www.law.chula.ac.th/home/page.aspx?id=93

ติดต่อคณะ

คณะนิติศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารเทพทวาราวดี ซอยจุฬาฯ 42 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์
0 2218 2017

โทรสาร
0 2218 2018

Email
pr@law.chula.ac.th

เว็บไซต์
www.law.chula.ac.th

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย