คณะเภสัชศาสตร์

Faculty of Pharmaceutical Sciences

แหล่งความรู้ แหล่งอ้างอิง และผู้นำทางปัญญาด้านเภสัชศาสตร์ มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

รู้จักคณะ

คณะเภสัชศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย ร่วมพัฒนาการดูแลการใช้ยาของประชาชนและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยาในประเทศให้มีศักยภาพและนวัตกรรม เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาซึ่งสังกัดภาควิชาต่าง ๆ อาทิ ภาควิชาเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม อาหารและเภสัชเคมี เภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ เภสัชวิทยาและสรีรวิทยา ฯลฯ รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ Pharmaceutical Technology และ Social and Administrative Pharmacy ในระดับบัณฑิตศึกษาด้วย

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • ภาควิชาของคณะเภสัชศาสตร์ (Faculty of Phamaceutical Science)

  คณะเภสัชศาสตร์ประกอบด้วย 7 ภาควิชา ได้แก่

  • 1. วิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม (Pharmaceutics and Industrial Pharmacy)
  • 2. เภสัชกรรมปฏิบัติ (Pharmacy Practice)
  • 3. อาหารและเภสัชเคมี (Food and Pharmaceutical chemistry)
  • 4. เภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany)
  • 5. เภสัชวิทยาและสรีรวิทยา (Pharmacology and Physislogy)
  • 6. ชีวเคมีและจุลชีววิทยา (Biochemistry and Microbiology)
  • 7. เภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร(Social and Administrative Pharmacy)
 • หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) Doctor of Pharmacy (Pharm. D.) หลักสูตร 6 ปี 2 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1. เภสัชศาสตร์ (Pharmaceutical Sciences)
  • 2. การบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care)
 • หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  1. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.) Master of Science in Pharmacy (M.Sc. in Pharm.) 10 สาขาวิชาได้แก่

  • 1.1 เภสัชกรรม (Pharmaceutics)
  • 1.2 เภสัชอุตสาหกรรม (Industrial Pharmacy)
  • 1.3 เภสัชกรรมคลินิก (Chinical Pharmacy)
  • 1.4 เภสัชเคมี (Pharmaceutical Chemistry)
  • 1.5 อาหารเคมีและโภชนศาสตร์ ทางการแพทย์ (Food Chemistry and Medical Nutrition)
  • 1.6 เภสัชเวท (Pharmacognosy)
  • 1.7 เภสัชพฤกษศาสตร์ (Pharmaceutical Botany)
  • 1.8 เภสัชวิทยาและพิษวิทยา (Pharmacology and Toxicology)
  • 1.9 สรีรวิทยา (Physiology)
  • 1.10 จุลชีววิทยา (Micriology)

  2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) Mater of Science (M.Sc.) 4 สาขาวิชา ได้แก่

  • 2.1 เทคโนโลยีเภสัชกรรม (นานาชาติ) (Pharmaceutical Technology)
  • 2.2 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (Cosmetic Science)
  • 2.3 ชีวเวชเคมี (Biomedical Chemistry)
  • 2.4 เภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร (นานาชาติ) (Social and Administrative Pharmacy)
 • หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  1. เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภ.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 3 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1.1 เภสัชกรรม (Pharmaceutics)
  • 1.2 การบริบาลทางเภสัชกรรม (นานาชาติ) (Pharmaceutical Care)
  • 1.3 เภสัชวิทยาและพิษวิทยา (Pharmacology and Toxicology)

  2. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 6 สาขาวิชาได้แก่

  • 2.1 เทคโนโลยีเภสัชกรรม (นานาชาติ) (Pharmaceutical Technology)
  • 2.2 เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Pharmaceutical Chemistry and Natural Products)
  • 2.3 เภสัชเวท (Pharmacognosy)
  • 2.4 เภสัชศาสตร์ชีวภาพ * (Biopharmaceutical Sciences)
  • 2.5 ชีวเวชเคมี (Biomedical Chemistry)
  • 2.6 เภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร (นานาชาติ) (Social and Administrative Pharmacy)
 • หมายเหตุ

  • * สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพระดับปริญญาเอก มีภาควิชารับผิดชอบ 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา และภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา

หน่วยบริการสังคม

ศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม

ขอบเขตการให้บริการ

 • Quality control of pharmaceuticals, herbal medicine, dietary supplements and cosmetics
 • Pharmaceutical equivalence
 • Dissolution / Release profile analysis
 • Stability studies
 • Development and Validation of analytical methods
 • Research and Development of drug-products
 • Training and consultation
 • Microbiological testing

โทรศัพท์ 0 2218 8394
โทรสาร 0 2254 7279
อีเมล ptsc.chula@gmail.com
เว็บไซต์ www.ptsc.pharm.chula.ac.th

ติดต่อคณะ

คณะเภสัชศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2215 0871 – 7
อีเมล info@pharm.chula.ac.th
เว็บไซต์ www.pharm.chula.ac.th
Facebook www.facebook.com/Pharmacy.CU
Youtube www.youtube.com/channel/UCxaKAPeaItXtQodRCqTT-9Q

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X