คณะเภสัชศาสตร์

Faculty of Phamaceutical Science

แหล่งความรู้ แหล่งอ้างอิง และผู้นำทางปัญญาด้านเภสัชศาสตร์ มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

Faculty of Phamaceutical Science

แหล่งความรู้ แหล่งอ้างอิง และผู้นำทางปัญญาด้านเภสัชศาสตร์ มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

รู้จักคณะ

คณะเภสัชศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย ร่วมพัฒนาการดูแลการใช้ยาของประชาชนและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยาในประเทศให้มีศักยภาพและนวัตกรรม เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาซึ่งสังกัดภาควิชาต่าง ๆ อาทิ ภาควิชาเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม อาหารและเภสัชเคมี เภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ เภสัชวิทยาและสรีรวิทยา ฯลฯ รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ Pharmaceutical Technology และ Social and Administrative Pharmacy ในระดับบัณฑิตศึกษาด้วย

การศึกษาและหลักสูตร

ภาควิชาของคณะเภสัชศาสตร์ (Faculty of Phamaceutical Science)

คณะเภสัชศาสตร์ประกอบด้วย 7 ภาควิชา ได้แก่

 1. วิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม (Pharmaceutics and Industrial Pharmacy)
 2. เภสัชกรรมปฏิบัติ (Pharmacy Practice)
 3. อาหารและเภสัชเคมี (Food and Pharmaceutical chemistry)
 4. เภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany)
 5. เภสัชวิทยาและสรีรวิทยา (Pharmacology and Physiology)
 6. ชีวเคมีและจุลชีววิทยา (Biochemistry and Microbiology)
 7. เภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร(Social and Administrative Pharmacy)

หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) Doctor of Pharmacy (Pharm. D.) หลักสูตร 6 ปี 2 สาขาวิชา ได้แก่

 1. เภสัชศาสตร์ (Pharmaceutical Sciences)
 2. การบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care)

หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

1. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.) Master of Science in Pharmacy (M.Sc. in Pharm.) 10 สาขาวิชาได้แก่

 • 1.1 เภสัชกรรม (Pharmaceutics)
 • 1.2 เภสัชอุตสาหกรรม (Industrial Pharmacy)
 • 1.3 เภสัชกรรมคลินิก (Clinical Pharmacy)
 • 1.4 เภสัชเคมี (Pharmaceutical Chemistry)
 • 1.5 อาหารเคมีและโภชนศาสตร์ ทางการแพทย์ (Food Chemistry and Medical Nutrition)
 • 1.6 เภสัชเวท (Pharmacognosy)
 • 1.7 เภสัชพฤกษศาสตร์ (Pharmaceutical Botany)
 • 1.8 เภสัชวิทยาและพิษวิทยา (Pharmacology and Toxicology)
 • 1.9 สรีรวิทยา (Physiology)
 • 1.10 จุลชีววิทยา (Micriology)

2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) Mater of Science (M.Sc.) 4 สาขาวิชา ได้แก่

 • 2.1 เทคโนโลยีเภสัชกรรม (นานาชาติ) (Pharmaceutical Technology)
 • 2.2 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (Cosmetic Science)
 • 2.3 ชีวเวชเคมี (Biomedical Chemistry)
 • 2.4 เภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร (นานาชาติ) (Social and Administrative Pharmacy)

หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

1. เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภ.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 3 สาขาวิชา ได้แก่

 • 1.1 เภสัชกรรม (Pharmaceutics)
 • 1.2 การบริบาลทางเภสัชกรรม (นานาชาติ) (Pharmaceutical Care)
 • 1.3 เภสัชวิทยาและพิษวิทยา (Pharmacology and Toxicology)

2. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 6 สาขาวิชาได้แก่

 • 2.1 เทคโนโลยีเภสัชกรรม (นานาชาติ) (Pharmaceutical Technology)
 • 2.2 เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Pharmaceutical Chemistry and Natural Products)
 • 2.3 เภสัชเวท (Pharmacognosy)
 • 2.4 เภสัชศาสตร์ชีวภาพ * (Biopharmaceutical Sciences)
 • 2.5 ชีวเวชเคมี (Biomedical Chemistry)
 • 2.6 เภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร (นานาชาติ) (Social and Administrative Pharmacy)

หมายเหตุ

 • * สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพระดับปริญญาเอก มีภาควิชารับผิดชอบ 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา และภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา

หน่วยบริการสังคม

ศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม

ขอบเขตการให้บริการ

 • Quality control of pharmaceuticals, herbal medicine, dietary supplements and cosmetics
 • Pharmaceutical equivalence
 • Dissolution / Release profile analysis
 • Stability studies
 • Development and Validation of analytical methods
 • Research and Development of drug-products
 • Training and consultation
 • Microbiological testing

โทรศัพท์ 0 2218 8394
โทรสาร 0 2254 7279
อีเมล ptsc.chula@gmail.com
เว็บไซต์ www.ptsc.pharm.chula.ac.th

ติดต่อคณะ

คณะเภสัชศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์
0 2215 0871 – 7

Email
info@pharm.chula.ac.th

เว็บไซต์
www.pharm.chula.ac.th

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย