คณะรัฐศาสตร์

Faculty of Political Science

เสาหลักของแผ่นดินทางรัฐศาสตร์ องค์การแห่งความก้าวหน้า ความสุข และความรับผิดชอบต่อสังคม

รู้จักคณะ

สถาบันผลิตนักรัฐศาสตร์ที่มีความรู้และทักษะที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ บุกเบิกองค์ความรู้ใหม่  ตลอดจนส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาซึ่งสังกัดภาควิชาต่าง ๆ อาทิ ภาควิชาการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และรัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ International Development Studies  และ Governance ในระดับปริญญาโทด้วย

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • ภาควิชาของคณะรัฐศาสตร์ (Faculty of Political Science)

  คณะรัฐศาสตร์ประกอบด้วย 4 ภาควิชา ได้แก่

   • 1. การปกครอง (Government)
   • 2. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations)
   • 3. รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration)
   • 4. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (Sociology and Anthropology)
 • หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) Bachelor of Arts (Political Science) [B.A. (Political Science)] 4 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1. การปกครอง (Government)
  • 2. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations)
  • 3. รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration)
  • 4. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (Sociology and Anthropology)
 • หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  1. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) Master of Arts (M.A.) 3 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1.1 การปกครอง (Government)
  • 1.2 การเมืองและการจัดการปกครอง (Politics and Governance)
  • 1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations)

  2. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) Master of Public Administration (M.P.A.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 2.1 รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration)

  3. สังคมวิทยามหาบัณฑิต (สค.ม.) Master of Arts (M.A.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 3.1 สังคมวิทยา (Sociology)

  4. มานุษยวิทยามหาบัณฑิต (มน.ม.) Master of Arts (Anthropology) [M.A. (Anthropology)] 1 สาขาวิชาได้แก่

  • 4.1 มานุษยวิทยา (Anthropology)

  5. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) Master of Arts (M.A.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 5.1 การพัฒนาระหว่างประเทศ (นานาชาติ)* (International Development Studies)
 • หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ร.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1. รัฐศาสตร์ (Political Science)
 • หมายเหตุ

  • * สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) อยู่ในความรับผิดชอบของคณะรัฐศาสตร์

ติดต่อคณะ

คณะรัฐศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 7250 – 3
โทรสาร 0 2218 7256
อีเมล ratthasatchula@gmail.com
เว็บไซต์ www.polsci.chula.ac.th
Facebook www.facebook.com/polscichulaofficial/

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X