คณะวิทยาศาสตร์

Faculty of Science

แหล่งความรู้และแหล่งอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของแผ่นดิน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม เป็นผู้นำทางปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

รู้จักคณะ

คณะวิทยาศาสตร์อันดับหนึ่งของประเทศ* มุ่งมั่นผลิตนักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณธรรม ความเชี่ยวชาญ และมีเอกลักษณ์พร้อมศักยภาพเพื่อการแข่งขันบนเวทีวิชาการและอุตสาหกรรมในระดับโลก เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาซึ่งสังกัดภาควิชาต่าง ๆ อาทิ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์ภาพถ่าย เทคโนโลยีทางอาหาร ธรณีวิทยา ฯลฯ  รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ Applied Chemistry ในระดับปริญญาตรี หลักสูตร Petroleum Geoscience กับ Food Science and Technology ในระดับปริญญาโท และหลักสูตร Agricultural Technology ในระดับปริญญาเอกด้วย

*จัดอันดับโดย The QS World University Rankings ประจำปี พ.ศ. 2560 เฉพาะในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • ภาควิชาของคณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science)

  คณะวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย 14 ภาควิชา ได้แก่

  • 1. คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Mathematics and Computer Science)
  • 2. เคมี (Chemistry)
  • 3. ชีววิทยา (Biology)
  • 4. ฟิสิกส์ (Physics)
  • 5. พฤกษศาสตร์ (Botany)
  • 6. เคมีเทคนิค (Chemical Technology)
  • 7. ธรณีวิทยา (Geology)
  • 8. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Enviromental Science)
  • 9. วิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine Science)
  • 10. ชีวเคมี (Biochemistry)
  • 11. วัสดุศาสตร์ (Material Science)
  • 12. จุลชีววิทยา (Microbiology)
  • 13. วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและ เทคโนโลยีทางการพิมพ์ (Photographic Science and Printing Technology)
  • 14. เทคโนโลยีทางอาหาร (Food Technology)
 • หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) Bachelor of Science (B.Sc.) 19 สาขาวิชาได้แก่

  • 1. คณิตศาสตร์ (Mathematics)
  • 2. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
  • 3. เคมี (Chemistry)
  • 4. เคมีประยุกต์ (นานาชาติ) (Applied Chemistry)
  • 5. ชีววิทยา (Biology)
  • 6. สัตววิทยา (Zoology)
  • 7. ฟิสิกส์ (Physics)
  • 8. พฤกษศาสตร์ (Botany)
  • 9. พันธุศาสตร์ (Genetics)
  • 10. เคมีวิศวกรรม (Chemical Engineering)
  • 11. ธรณีวิทยา (Geology)
  • 12. วิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Science)
  • 13. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)
  • 14. วิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine Science)
  • 15. ชีวเคมี (Biochemistry)
  • 16. วัสดุศาสตร์ (Materials Science)
  • 17. จุลชีววิทยา (Microbiology)
  • 18. เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ (Imaging and Printing Technology)
  • 19. เทคโนโลยีทางอาหาร (Food Technology)
 • หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) Master of Science (M.Sc.) 25 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1. คณิตศาสตร์ (Mathematics)
  • 2. คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา (Applied Mathematics and Computational Science)
  • 3. วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาอังกฤษ) (Computer Science and Information Technology)
  • 4. เคมี (Chemistry)
  • 5. สัตววิทยา (Zoology)
  • 6. ฟิสิกส์ (Physics)
  • 7. พฤกษศาสตร์ (Botany)
  • 8. พันธุศาสตร์ (Genetics)
  • 9. เคมีเทคนิค (Chemical Technology)
  • 10. เทคโนโลยีเชื้อเพลิง (Fuel Technology)
  • 11. ธรณีวิทยา (Geology)
  • 12. โลกศาสตร์ (Earth Sciences)
  • 13. วิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine Science)
  • 14. ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล (Biochemistry and Molecular Biology)
  • 15. เทคโนโลยีเซรามิก (Ceramic Technology)
  • 16. วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ (Applied Polymer Science and Textile Technology)
  • 17. จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์ (Microbiology and Microbial Technology)
  • 18. เทคโนโลยีทางภาพ (Imaging Technology)
  • 19. เทคโนโลยีทางอาหาร (Food Technology)
  • 20. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (นานาชาติ) (Food Science and Technology)
  • 21. ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์** (Petrochemistry and Polymer Science)
  • 22. เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ *** (Pulp and Paper Technology)
  • 23. เทคโนโลยีชีวภาพ **** (Biotechnology)
  • 24. มาตรวิทยา ***** (Metrological Science)
  • 25. ธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม (นานาชาติ) (Petroleum Geoscience)
 • หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 20 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1. คณิตศาสตร์ (Mathematics)
  • 2. คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา (Applied Mathematics and Computational Science)
  • 3. วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาอังกฤษ)(Computer Science and Information Technology)
  • 4. เคมี (Chemistry)
  • 5. สัตววิทยา (Zoology)
  • 6. ฟิสิกส์ (Physics)
  • 7. พฤกษศาสตร์ (Botany)
  • 8. เคมีเทคนิค (Chemical Technology)
  • 9. ธรณีวิทยา (Geology)
  • 10. วิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine Science)
  • 11. ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล (Biochemistry and Molecular Biology)
  • 12. วัสดุศาสตร์ (Materials Science)
  • 13. จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์ (Microbiology and Microbial Technology)
  • 14. เทคโนโลยีทางภาพ (Imaging Technology)
  • 15. เทคโนโลยีทางอาหาร (Food Technology)
  • 16. วิทยาศาสตร์มหโมเลกุล* (Macromolecular Science)
  • 17. ปิโตรเคมี* (Petrochemistry)
  • 18. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ****** (Biological Sciences)
  • 19. เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
  • 20. เทคโนโลยีการเกษตร (นานาชาติ) ******* (Agricultural Technology)
 • หมายเหตุ

  • * สาขาวิชาวิทยาศาสตร์มหโมเลกุล และสาขาวิชาปิโตรเคมี ระดับปริญญาเอก มีภาควิชาที่รับผิดชอบ 4 ภาควิชา คือ ภาควิชาเคมี เคมีเทคนิค ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์
  • ** สาขาวิชาปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ระดับปริญญาโทเป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกันระหว่าง 5 ภาควิชา คือ ภาควิชาเคมี เคมีเทคนิค ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายฯ
  • *** สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ ระดับปริญญาโทเป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกันระหว่าง 3 ภาควิชา คือ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายฯ ภาควิชาเคมีเทคนิค และภาควิชาพฤกษศาสตร์
  • **** สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับปริญญาโทเป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกันระหว่าง 8 ภาควิชา คือ ภาควิชาเคมี เคมีเทคนิค จุลชีววิทยา ชีววิทยา เทคโนโลยีทางอาหาร ชีวเคมี พฤกษศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทั้งนี้ได้แก้ไขชื่อ (จากเดิม เทคโนโลยีทางชีวภาพ) เมื่อปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2542
  • ***** สาขาวิชามาตรวิทยา ระดับปริญญาโทเป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกันระหว่าง 5 ภาควิชา คือ ภาควิชาฟิสิกส์ เคมี วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป และธรณีวิทยา
  • ****** สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับปริญญาเอกเป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกันระหว่าง 3 ภาควิชา คือ ภาควิชาชีววิทยา ชีวเคมี และพฤกษศาสตร์
  • ******* สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ระดับปริญญาเอกเป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกันระหว่าง 4 ภาควิชา คือ ภาควิชาชีววิทยา พฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล และจุลชีววิทยา

หน่วยบริการสังคม

ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร

บริการวิเคราะห์ตัวอย่างอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องอย่างฉับไวและได้มาตรฐาน ด้วยครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย และทีมงานและผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาตร์และจากหน่วยงานต่างประเทศที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารมหามกุฏ ชั้น 16
โทรศัพท์ 0 2218 7653 – 4
อีเมล cufdtest@yahoo.com
เว็บไซต์ www.sc.chula.ac.th/frtl

ติดต่อคณะ

คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 5000
เว็บไซต์ web.sc.chula.ac.th
Facebook www.facebook.com/CU.Science
Twitter twitter.com/ChulaSci

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X