สถาบันไทยศึกษา

Institute of Thai Studies

สืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยในมิติทางศิลปวัฒนธรรมและจิตวิญญาณ เพื่อประโยชน์ของชาวไทยและประเทศชาติ

สถาบันไทยศึกษา

สถาบันไทยศึกษา

Institute of Thai Studies

สืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยในมิติทางศิลปวัฒนธรรมและจิตวิญญาณ เพื่อประโยชน์ของชาวไทยและประเทศชาติ

รู้จักสถาบัน

สถาบันไทยศึกษามีนโยบายมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการสร้างองค์ความรู้และงานวิจัยไทย-ไทศึกษาในลักษณะสหวิทยากร ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สถาบันฯ เป็นหน่วยงานที่ประสานงานให้ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาต่างๆ ทั้งในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันอื่นๆ ที่ ค้นคว้าวิจัยและเชี่ยวชาญ ด้านไทย-ไทศึกษาให้สร้างงานวิจัย องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนสนทนาทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าของวงวิชาการไทย-ไทศึกษา อีกทั้งยัง มุ่งสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยโดยเฉพาะ อย่างยิ่งด้านศิลป วัฒนธรรมและจิตวิญญาณ เพื่อประโยชน์ของชาวไทยและประเทศชาติ

สถาบันไทยฯ มีนโยบายสร้าง เครือข่ายไทย-ไทศึกษาทั้งในระดับชาติและนานา ชาติโดยมุ่งให้เกิดความร่วมมือและการประสานงานรวมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อสร้างสรรค์วงวิชาการไทย-ไทศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อมุ่งพัฒนาศูนย์ข้อมูลไทยศึกษาให้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลไทย-ไทศึกษาที่น่าเชื่อถือ การสร้างฐานข้อมูลไทย-ไทศึกษาเพื่อ ประโยชน์ต่อการวิจัยโดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม

นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังมุ่งจัดกิจกรรม เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับไทย-ไทศึกษา สู่สังคมทั้งในรูปแบบการจัดประชุมวิชาการ การจัดสัมมนา การอภิปราย อาศรมวิจัย ทัศนศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสารสนเทศรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการรณรงค์เรื่องไทย-ไทศึกษา

ติดต่อสถาบัน

สถาบันไทยศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 9 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์
0 2218 7495

โทรสาร
0 2255 5160

Email
thstudies@chula.ac.th

เว็บไซต์
 www.thaistudies.chula.ac.th

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย