สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University

สถาบันการศึกษาด้านการบริหารจัดการชั้นแนวหน้าของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

สถาบันการศึกษาทางบริหารธุรกิจแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการประกันคุณภาพโดยมาตรฐานสากล AACSB และ EQUIS จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับ Kellogg School of Management และThe Wharton School เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ในสาขาวิชาต่าง ๆ อาทิ Human Resource Management ในระดับปริญญาโท และ Business Administration ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

หน่วยบริการสังคม

  • ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา

    ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ ก่อตั้งโดยมีเป้าหมายเพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางธุรกิจที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ลูกค้า ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา เชื่อว่าการที่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจะประสบความสำเร็จได้ ต้องมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์และนโยบาย ด้านการเปลี่ยนแปลงองค์กรและการบริหารทุนมนุษย์ และด้านกระบวนการและโครงสร้างพื้นฐาน องค์ประกอบที่สำคัญทั้ง 3 ด้านจะต้องได้รับการประเมินและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยคณะที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจในทั้งสามองค์ประกอบอย่างแท้จริง

    โทรศัพท์ 0 2218 4001 ต่อ 158
    อีเมล smcrecruitment@sasin.edu
    เว็บไซต์ www.sasinconsulting.com

ติดต่อสถาบัน

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารศศปาฐศาลา ซอยจุฬา 12 ถนนพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2216 8833
อีเมล marketing@sasin.edu
เว็บไซต์ www.sasin.edu
Facebook www.facebook.com/sasinbusinessschool
Twitter twitter.com/SasinThailand
Vimeo vimeo.com/sasinmedia
Linked in www.linkedin.com/edu/school?id=42842
LineID @Sasin

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X